• 8200 Veszprém, Kórház utca 1.
    • +36 88 556-000
    • info@csfk.hu
Adat megnevezése Információ Közzététel/Módosítás
dátuma
Hivatalos név
Közzétételi egység megnevezése
Csolnoky Ferenc Kórház
Székhely 8200 Veszprém, Kórház utca 1. 202.02.03
Postacím 8200 Veszprém, Kórház utca 1. 202.02.03
Telefonszám
Fax
+36 88 556 000
+36 88 556 290
202.02.03
Központi elektronikus levélcím info@csfk.hu 202.02.03.
A honlap URL-je www.csfk.hu 202.02.03
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége 8200 Veszprém, Kórház u. 1. D épület II. emelet.
Telefon: + 36 88 556 210; orvosig@vmkorhaz.hu
202.02.03
Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve Orvosigazgatói Titkárság 202.02.03
Az ügyfélfogadás rendje minden hétköznap reggel 8-14 óra között 202.02.03
Adat megnevezése Információ Közzététel/Módosítás
dátuma
A szervezeti struktúra ábrája Organogram >>

SZMSZ >>

202.02.03
Adat megnevezése Információ Közzététel/módosítás
dátuma
A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával Menedzsment >> 
A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) szervezeti egységenként felsorolás szerűen, az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával A kórház gyógyító osztályait vezető osztályvezetők >>
A gazdálkodásért és működtetésért felelős szervezeti egységek vezetőnek elérhetősége >>
Adat megnevezése Információ Közzététel/Módosítás
dátuma
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) Gróf Esterházy Kórház- és Rendelőintézeti Szakrendelő >>

Magyar Imre Kórház – Ajka >>

Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet >>

Deák Jenő Kórház – Tapolca >>

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je  

www.csfk.hu

www.papaikorhaz.hu

www.korhazajka.hu

www.zirckorhaz.hu

www.tapolcakorhaz.hu

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Gróf Esterházy Kórház- és Rendelőintézeti Szakrendelő ügyfélszolgálat >>

Magyar Imre Kórház – Ajka ügyfélszolgálat >>

Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet ügyfélszolgálat >>

Deák Jenő Kórház – Tapolca ügyfélszolgálat >>

Adat megnevezése Információ Közzététel/Módosítás
dátuma
Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik Nem releváns
A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása Nem releváns
A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve  

Nem releváns

A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke Nem releváns
Adat megnevezése Információ Közzététel/Módosítás
dátuma
Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja  

nem releváns

A fentiek szerinti közalapítványok székhelye  

 

nem releváns

 

 

A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása  

nem releváns

Adat megnevezése Információ Közzététel/Módosítás
dátuma
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve Nem releváns.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím) Nem releváns.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve Nem releváns.
Adat megnevezése Információ Közzététel/Módosítás
dátuma
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe Országos Kórházi Főigazgatóság

székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.

telefon: +361 356 1522

postacím: 1525 Budapest 114. P.O.B. 32.

e-mail cím: okfo@okfo.gov.hu

honlap cím: https://okfo.gov.hu

 

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Országos Kórházi Főigazgatóság

székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.

telefon: +361 356 1522

postacím: 1525 Budapest 114. P.O.B. 32.

e-mail cím: okfo@okfo.gov.hu

honlap cím: https://okfo.gov.hu

 

Adat megnevezése Információ Közzététel/Módosítás
dátuma
A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye Nem releváns.
A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége Nem releváns.

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Adat megnevezése Információ Közzététel/Módosítás
dátuma
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Szervezeti és Működési Szabályzat >>

Jogszabályok listája (2022)>>
Jogszabályok listája (2023)>>

Térítési díjszabályzat >>

Adatvédelem és adatkezelés >>

2023-02-03.
Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven Nem releváns.
A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása Nem releváns.
Adat megnevezése Információ Közzététel/Módosítás
dátuma
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése Nem releváns
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe Nem releváns
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása Nem releváns
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege Nem releváns
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás Nem releváns
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő Nem releváns
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő Nem releváns
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája Nem releváns
Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás Nem releváns
Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről Nem releváns
Adat megnevezése Információ Közzététel/Módosítás
dátuma
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése Alapító okirat (2014. nem hatályos)>>

Alapító okirat (2022. hatályos)>>

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása Alapító okirat  (2024.)>>
Alapító okirat (2022. hatályos)>>
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás Házirend >>
Térítési díj szabályzat >>
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke A térítési díj szabályzat szerint. >>
Adat megnevezése Információ Közzététel/Módosítás
dátuma
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése Alapító okirat >>
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása Alapító okirat >>
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás Házirend >>
Térítési díj szabályzat >>
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke A térítési díj szabályzat szerint. >>
Adat megnevezése Információ Közzététel/Módosítás
dátuma
A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke
A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái
A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja Az adatvédelmi szabályzat szerint.
A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei Az adatvédelmi szabályzat és a térítési díjszabályzat szerint.
Adat megnevezése Információ Közzététel/Módosítás
dátuma
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei Nem releváns.
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása Nem releváns.
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja Nem releváns.
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye Nem releváns.
Adat megnevezése Információ Közzététel/módosítás
dátuma
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje A Csolnoky Ferenc Kórház nem testületi formában működik, így nincsenek testületi ülések, döntések.
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím) Nem releváns.
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai Nem releváns.
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám) Nem releváns.
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói Nem releváns.
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága Nem releváns.
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje Nem releváns.
8. A testületi szerv üléseinek napirendje Nem releváns.
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása Nem releváns.
Adat megnevezése Információ Közzététel/Módosítás
dátuma
A testületi szerv döntéseinek felsorolása A Csolnoky Ferenc Kórház nem testületi formában működik, így nincsenek testületi ülések, döntések.
A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel) Nem releváns.
A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza Nem releváns.
A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok Nem releváns.
A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota Nem releváns.
A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától Nem releváns.
Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól Nem releváns.
Adat megnevezése Eltérés Közzététel/Módosítás
dátuma
A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk
  • Szakmai pályázatok (Jelenleg nincs aktuális pályázat.)
Adat megnevezése Elérés Közzététel/Módosítás
dátuma
A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények  

Hírek >>

Adat megnevezése Elérés Közzététel/Módosítás
dátuma
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje A közérdekű adatigénylések teljesítésének intézményi eljárásrendjét rögzítő szabályzata >>
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Főigazgatói Titkárság

 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Csolnoky Ferenc Kórház

8200 Veszprém, Kórház utca 1.

Telefon: +36 88 556 556

E-mail: foig@vmkorhaz.hu

Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Dr. Fényi Viktória Egyéni Ügyvéd
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Statisztikai adatok: 2018., 2019., 2020.,2021. 2022.

 

2023.02.03.
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek Nem releváns.
Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél Nem releváns.
Adat megnevezése Eltérés Közzététel/Módosítás
dátuma
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista Különös közzétételi lista>> 2022.02.03.
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista Nem releváns

III. Gazdálkodásra vonatkozó adatok

Adat megnevezése Eltérés Közzététel/Módosítás
dátuma
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása 2023.02.03.
Adat megnevezése Eltérés

Közzététel/Módosítás
dátuma

Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai ÁSZ ellenőrzés 2019. – az ellenőrzés nyilvános megállapításai. >>
Adat megnevezése Eltérés Közzététel/Módosítás
dátuma
A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai Egyéb ellenőrzések 2017 (1); Egyéb ellenőrzések 2017 (2) Egyéb ellenőrzések 2018; Egyéb ellenőrzések 2019; Egyéb ellenőrzések 2020

 

Adat megnevezése Eltérés Közzététel/Módosítás
dátuma
A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk Fekvőbeteg-ellátás 2019 >>

Fekvőbeteg-ellátás 2020 >>

Fekvőbeteg-ellátás 2021 >>

Járóbeteg-ellátás 2019 >>

Járóbeteg-ellátás 2020 >>

Járóbeteg-ellátás 2021 >>

Adat megnevezése Eltérés Közzététel/Módosítás
dátuma
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Nem releváns
A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója. Költségvetés 2019  Költségvetési beszámoló 2019
Költségvetés 2020  Költségvetési beszámoló 2020 
Költségvetés 2021 Költségvetési beszámoló I. 2021 CSFK  Költségvetési beszámoló II. 2021 CSFK Könyvvizsgálói jelentés 2021 
Költségvetés 2022
Költségvetés 2023
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve. 2020. I. negyedév
2020. II. negyedév
2020. III. negyedév
2020. IV. negyedév 
2021. I. negyedév
2021. II. negyedév
2021. III. negyedév
2021. IV. negyedév
2022. I. negyedév
2022. II. negyedév
2022. III. negyedév
2022. IV. negyedév
Adat megnevezése Eltérés Közzététel/Módosítás
dátuma
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve Nem releváns.
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja Nem releváns.
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege Nem releváns.
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye Nem releváns.
Adat megnevezése Eltérés Közzététel/Módosítás
dátuma
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével.

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.

Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

2019.

2021 év. I.

2021 év. II.

2022 év. I.

 

Adat megnevezése Eltérés Közzététel/Módosítás
dátuma
A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) Nem releváns.
Adat megnevezése Eltérés Közzététel/Módosítás
dátuma
A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei Nem releváns.
Adat megnevezése Eltérés Közzététel/Módosítás
dátuma
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések EFOP

KEHOP

KEOP

TIOP

TÁMOP

 

Egységes közadatkereső