• 8200 Veszprém, Kórház utca 1.
  • +36 88 556-000
  • info@csfk.hu

ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A tájékoztató célja

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) alapján a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház (a továbbiakban: Kórház) mint adatkezelő, az általa nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat igénybe vevő természetes személyek személyes adatainak kezelésével összefüggésben és ezen személyes adatok védelme érdekében az alábbi adatkezelési tájékoztatót teszi közzé.

 1. Az adatkezelő személye és az adatkezelés helye

Az adatkezelő               Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
székhelye:           8200 Veszprém, Kórház utca 1.
adószáma:           15813671-2-19
elérhetősége:       info@csfk.hu
képviseli:              Dr. Lang Zsuzsanna mb. főigazgató

A Kórház, mint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 3. § g) pont ga) alpontja szerinti gyógyintézet nevében egészségügyi szolgáltatást nyújtó személyek feladataik ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő személyek személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik.

Az adatvédelmi tisztviselő:
címe:                    8200 Veszprém, Kórház utca 1.
email:                   gdpr@vmkorhaz.hu

Az adatvédelmi tisztviselő bármely adatkezeléssel összefüggő kérdés, észrevétel kapcsán segítséget nyújt.

 1. A személyes adatok kezelésének célja, jogalapja és időtartama

2.1    A gyógykezelés céljából végzett adatkezelés

A Kórház az általa végzett egészségügyi szolgáltatások nyújtása során az Eüak. 7-14/A. §-ai szerint jogosult az érintett személyes adatainak kezelésére a gyógykezelés biztosítása céljából.

Kezelt adatok köre A Kórház a gyógykezelés biztosítása céljából kezeli az érintett személyazonosító adatait, így elsősorban nevét, születési nevét, születési idejét, helyét, anyja nevét, lakcímét, tartózkodási címét és társadalombiztosítási azonosító jelét (a továbbiakban: TAJ szám).

A Kórház kezeli továbbá az érintett által igénybe vett egészségügyi szolgáltatás során készítendő egészségügyi dokumentációban rögzítendő adatokat.

Az egészségügyi dokumentáció a gyógykezelés során a Kórház tudomására jutott egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy bármilyen más módon rögzített adat, függetlenül annak hordozójától vagy formájától.[1]

Az egészségügyi dokumentációban rögzítendő különösen:
– a betegnek az Eüak.-ban meghatározott személyazonosító adatai,[2]
– cselekvőképes beteg esetén az értesítendő személy, valamint – ha a beteg kéri – a támogatott döntéshozatalról szóló törvény szerinti támogató nevét, lakcímét, elérhetőségét, továbbá kiskorú, illetve a cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt álló beteg esetében a törvényes képviselő nevét, lakcímét, elérhetősége,
– a kórelőzmény, a kórtörténet,
– az első vizsgálat eredménye,
– a diagnózist és a gyógykezelési tervet megalapozó vizsgálati eredmények, a vizsgálatok elvégzésének időpontja,
– az ellátást indokoló betegség megnevezése, a kialakulásának alapjául szolgáló betegség, a kísérőbetegségek és szövődmények,
– egyéb, az ellátást közvetlenül nem indokoló betegség, illetve a kockázati tényezők megnevezése,
– az elvégzett beavatkozások ideje és azok eredménye,
– a gyógyszeres és egyéb terápia, annak eredménye,
– a beteg gyógyszer-túlérzékenységére vonatkozó adatok,
– a bejegyzést tévő egészségügyi dolgozó neve és a bejegyzés időpontja,
– a betegnek, illetőleg tájékoztatásra jogosult más személynek nyújtott tájékoztatás tartalmának rögzítése,
– az Eütv. 15. § (3) bekezdés szerinti beleegyezés, illetve az Eütv. 20-23. §-a szerinti visszautasítás ténye, valamint ezek időpontja,
– minden olyan egyéb adat és tény, amely a beteg gyógyulására befolyással lehet.[3]

Az egészségügyi dokumentáció részeként meg kell őrizni különösen:
– az egyes vizsgálatokról készült leleteket,
– a gyógykezelés és konzílium során keletkezett iratokat,
– az ápolási dokumentációt,
– a képalkotó diagnosztikus eljárások felvételeit és az arról készült leletet,
– a beteg testéből származó szövetmintákat.[4]

Adatok forrása Fő szabály szerint az egészségügyi ellátást igénybe vevő személy, illetve az általa felmutatott okiratok (így különösen a személyi igazolvány, gépjárművezetői engedély vagy útlevél, lakcímkártya és TAJ kártya), a korábbi egészségügyi ellátásai során keletkezett egészségügyi dokumentáció és más dokumentumok.

Amennyiben a személyes adatok érintett részéről történő átadása nem lehetséges (pl. a beteg (állapot)cselekvőképességének hiányára tekintettel), az adatok forrása harmadik személy, illetve az általa felmutatott okiratok (így különösen a személyi igazolvány, gépjárművezetői engedély vagy útlevél, lakcímkártya és TAJ kártya), a korábbi egészségügyi ellátásai során keletkezett egészségügyi dokumentáció és más dokumentumok lehetnek. Ilyen eset lehet az, amikor a beteg cselekvőképességének hiányára tekintettel a szükséges adatokat a törvényes képviselő, a hozzátartozók, kísérők bocsátják a Kórház rendelkezésére. Ugyancsak ilyen eset, amikor az egészségügyi ellátást igénybe vevő személy korábbi gyógykezelését végző más egészségügyi intézmény vagy szervezeti egység biztosítja a szükséges adatokat.

Adatkezelés célja A személyes adatok kezelésének célja valamely természetes személy gyógykezelésének biztosítása, ideértve:
– az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítását,
– a Kórház által nyújtott eredményes gyógykezelési tevékenység elősegítését,
– az érintett egészségi állapotának nyomon követését.
Adatkezelés jogalapja Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul, azaz a Kórházra ruházott, alapító okiratában meghatározott közérdekű feladata végrehajtásához szükséges.

A Kórház 2022. augusztus 11. napján kiadott, A-387-1/2022. számon kiadott Alapító Okirata (a továbbiakban: Alapító Okirat) 4.3. pontja alapján a Kórház alaptevékenységét képezi az ellátási területén a járó- és fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása, ennek keretében fekvőbetegek aktív és krónikus ellátása, rehabilitációja, járóbetegek gyógyító és rehabilitációs szakellátása és egynapos ellátása, az egyén gyógykezelése, életveszély elhárítása, a megbetegedés következtében kialakult állapot javítása vagy a további állapotromlás megelőzése céljából.

A különleges személyes adatok – így különösen az egészségügyi adatok – kezelésének jogalapja továbbá a GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pontja, azaz a Kórház által végzett adatkezelés megelőző egészségügyi célokból, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében szükséges, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében.

Az adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll.

Az Eüak. 9. §-a értelmében az egészségügyi adatok felvétele a gyógykezelés része. A kezelést végző orvos, illetve a tisztiorvos dönti el, hogy a szakmai szabályoknak megfelelően – a kötelezően felveendő adatokon kívül – mely egészségügyi adat felvétele szükséges az Eüak. 4. § (1) bekezdése szerinti célból[5]. Az érintett gyógykezelésével kapcsolatos tevékenységet végző egyéb személy a kezelést végző orvos utasításának megfelelően, illetve a feladatai ellátásához szükséges mértékben vehet fel egészségügyi adatot. Az egyes adatkezelésekre vonatkozó további részletszabályokat elsősorban az Eütv. és az Eüak., így különösen az Eüak. 7-14/A. §-a tartalmazza.

Az Eüak. 12. § (1) bekezdésének megfelelően az egészségügyi és a személyazonosító adatoknak az érintett részéről történő szolgáltatása – az egészségügyi ellátás igénybevételéhez kötelezően előírt személyazonosító adatok és az Eüak. 13. §-ban foglaltak[6] kivételével – önkéntes. Abban az esetben, ha az érintett önként fordul a Kórházhez, hozzájárulását – ellenkező nyilatkozat hiányában – megadottnak kell tekinteni, és erről az érintettet vagy törvényes képviselőjét tájékoztatni kell. Sürgős szükség, valamint az érintett belátási képességének hiánya esetén az önkéntességet vélelmezni kell.

Amennyiben az érintett az adatszolgáltatást megtagadja, az érintett gyógykezelése nem, vagy csak korlátozottan biztosítható.

Adatkezelés időtartama Az egészségügyi dokumentációt – a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételek, az arról készített leletek, valamint az Eüak. 30. § (7) bekezdése szerinti vények kivételével – az adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig kell megőrizni.

A kötelező nyilvántartási időt követően gyógykezelés vagy tudományos kutatás érdekében – amennyiben indokolt – az adatok továbbra is nyilvántarthatók. Ha a további nyilvántartás nem indokolt a nyilvántartást meg kell semmisíteni.

Képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 évig, a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig kell megőrizni.

Amennyiben az egészségügyi dokumentációnak tudományos jelentősége van, a kötelező nyilvántartási időt követően át kell adni az illetékes levéltár részére. Ebben az esetben a nyilvántartás nem semmisíthető meg.

A gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás kiszolgáltatója vagy nyújtója a papíralapú vényeket, illetve elektronikus vény kiváltásakor az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló rendelet szerint nyomtatott kiadási igazolást 5 évig őrzi meg, azzal, hogy ha a működési nyilvántartásban nem szereplő, de valamely államban gyógyszer rendelésére jogosult személy által rendelt vényköteles gyógyszer kiadásának alapjául szolgáló külföldi vény visszaadásra kerül, a vény másolatát kell megőrizni és az expediálás tényét a vény eredeti példányán fel kell tüntetni. Gyógyászati segédeszköz szaküzletben kiszolgáltatott olyan gyógyászati segédeszköz esetén, amelynek kihordási ideje 5 évnél hosszabb, a papíralapú vény, valamint a kiadási igazolás megőrzési ideje a kihordási idővel azonos. A kötelező őrzési időt követően a papíralapú vényeket és a kiadási igazolásokat meg kell semmisíteni.

A gyógyszer, a gyógyszertárban forgalmazható gyógyászati segédeszköz Eüak. 35/B. § szerint csatlakozott kiszolgálója, az (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (a továbbiakban: EESZT) rögzíti a papíralapon kiállított és felhasznált vény adatait. Az EESZT működtetője az egyes vényekre vonatkozó adatokat a vény visszavonásától, felhasználásától vagy felhasználási idejének lejártától számított 30 év elteltével törli. A gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiszolgálója a megőrzési időn belül jogosult adatot igényelni az EESZT útján kiállított és általa kiszolgált vényekről.[7]

Adatfeldolgozók A Kórház a személyes adatokat az egészségügyi ellátás nyújtása során az ellátástól függően különböző informatikai rendszerekben rögzíti. Ezen rendszerek fejlesztői, üzemeltetői a Kórház adatfeldolgozói.

A Kórház az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

ESZFK Nonprofit Kft.
adószám: 14725579-2-43
elérhetőség: helpdesk@eszfk.hu
üzemeltetett rendszer: e-MedSolution medikai rendszer

PREMIER G. MED CARDIO Kft.
adószám: 14772423-2-41
elérhetőség: premiergmed@premiergmed.hu
üzemeltetett rendszer: CATO gyógyszertári rendszer

eRAD-BB Kft.
adószám: 26628950-2-43
elérhetőség: premiergmed@premiergmed.hu
üzemeltetett rendszer: ERAD PACS rendszer

IntegraMed Kft.
adószám: 13350068-2-41
elérhetőség: info@integramed.hu
üzemeltetett rendszer: Integramed LIS rendszer

Varian Medical Systems Hungary Kft.
adószám: 23567818-2-43
elérhetőség: fritz.oderbolz@varian.com
üzemeltetett rendszer: Varian Medical Systems Backend Calculation Service

Országos Kórházi Főigazgatóság
adószám: 15845883-2-43
elérhetőség: okfo@okfo.gov.hu
üzemeltetett rendszer: Járóbeteg Irányítási Rendszer, Ápolástámogató Rendszer

2.2    A kapcsolatfelvételhez, kapcsolattartáshoz szükséges személyes adatok kezelése

Kezelt adatok köre Az érintett neve és értesítési címe, így elsősorban levelezési címe, e-mail címe, illetve telefonszáma.
Adatok forrása Az érintett.
Adatkezelés célja Az érintettel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás biztosítása a Kórház által nyújtott egészségügyi szolgáltatással összefüggésben.

A Kórház az érintett kapcsolattartási adatait az egészségügyi ellátással össze nem függő célokra – így különösen hirdetési célokra, toborzás céljából – nem használja.

Adatkezelés jogalapja Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul, azaz a Kórházra ruházott, alapító okiratában meghatározott közérdekű feladata végrehajtásához szükséges.

A Kórház Alapító Okirata 4.3. pontja alapján a Kórház alaptevékenységét képezi az ellátási területén a járó- és fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása, ennek keretében fekvőbetegek aktív és krónikus ellátása, rehabilitációja, járóbetegek gyógyító és rehabilitációs szakellátása és egynapos ellátása, az egyén gyógykezelése, életveszély elhárítása, a megbetegedés következtében kialakult állapot javítása vagy a további állapotromlás megelőzése céljából.

Adatkezelés időtartama Az érintett adatai törlésre kerülnek, ha az érintettel való kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás a továbbiakban már nem szükséges és azok megőrzése a továbbiakban más célból sem szükséges.

 2.3    A közegészségügyi, járványügyi és munka-egészségügyi célból történő adatkezelés

A Kórház az általa végzett egészségügyi szolgáltatások nyújtása során az Eüak. 15-15A. §-ai szerint jogosult az érintett személyes adatainak kezelésére közegészségügyi, járványügyi és munka-egészségügyi célból.

Kezelt adatok köre Az érintett közegészségügyi, járványügyi vagy munka-egészségügyi célból szükséges, azzal összefüggő személyazonosító és egészségügyi személyes adatai.

Az adott cél szempontjából szükséges adatok körét részletesen az adatkezelés célja, adattovábbítás címzettje pont tartalmazza.

Adatok forrása Fő szabály szerint az egészségügyi ellátást igénybe vevő személy, illetve az általa felmutatott okiratok (így különösen a személyazonosító igazolvány, gépjárművezetői engedély vagy útlevél, lakcímkártya, TAJ kártya), az érintett korábbi egészségügyi ellátása során keletkezett egészségügyi dokumentáció és más dokumentumok.

Amennyiben a személyes adatok érintett részéről történő átadása nem lehetséges (pl. a beteg (állapot) cselekvőképességének hiányára tekintettel), az adatok forrása harmadik személy, illetve az általa felmutatott okiratok, egészségügyi dokumentáció és más dokumentumok lehetnek. Ilyen eset lehet az, amikor a beteg cselekvőképességének hiányára tekintettel a szükséges adatokat a törvényes képviselő, a hozzátartozók, kísérők bocsátják a Kórház rendelkezésére. Ugyancsak ilyen eset, amikor az egészségügyi ellátást igénybe vevő személy korábbi gyógykezelését végző más egészségügyi intézmény vagy szervezeti egység biztosítja a szükséges adatokat.

Adatkezelés célja, adattovábbítás címzettje A személyes adatok kezelésének célja a közegészségügyi, járványügyi és munka-egészségügyi szempontból szükségessé váló intézkedések megtétele.

A Kórház haladéktalanul továbbítja a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ részére az adatfelvétel során tudomására jutott egészségügyi és személyazonosító adatot, ha az Eüak. 1. számú melléklet A) pontjában[8] szereplő fertőző betegséget észlel, vagy annak gyanúja merül föl.

Továbbítja továbbá azon személyek egészségügyi és személyazonosító adatait, akiknél a mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálati eredmény az Eüak. 1. számú melléklet A) pontja szerinti fertőzések, fertőzéses eredetű betegségek, mérgezések fennállását, illetve kórokozóik jelenlétét valószínűsíti vagy igazolja. A betegellátó a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet által meghatározott betegségekre vonatkozó azon vizsgálati eredményt is továbbítja, amely a korábbi valószínűsítés ellenére nem igazolja az adott betegség fennállását.

A Kórház az Eüak. 1. számú mellékletben szereplő nemi betegségek előfordulása esetén – további személyek veszélyeztetésére tekintettel – más tüdőgondozó intézetek, a tuberkulózis, illetve a bőr- és nemibeteg ellátás intézményei számára továbbíthatja az érintett kontaktusaira vonatkozó személyazonosító adatok közül a családi és utónevet, a leánykori nevet, valamint a lakó- és tartózkodási helyet.

Amennyiben az érintett az Eüak. 15. § (7) bekezdésében meghatározott betegségek[9] valamelyikében szenved vagy a betegség gyanúja merül föl, és fertőződése házi- vagy haszonállattal, illetve vadon élő állattal történt kontaktus révén jöhetett létre, a Kórház haladéktalanul továbbítja az érintett személyazonosító és egészségügyi adatait a Nemzeti Népegészségügyi Központ részére a szükséges járványügyi intézkedések megtétele céljából.

Az észlelő orvos köteles haladéktalanul továbbítani a munkavédelmi hatóságnak a munkavállaló egészségügyi és személyazonosító adatát, ha

a)     az Eüak. 3. számú melléklet szerinti foglalkozási eredetű megbetegedést észlel, vagy annak gyanúja merül fel,

b)     az érintett foglalkozása gyakorlása közben, azzal összefüggésben

ba) miniszteri rendeletben meghatározott vegyi anyag hatásának van kitéve, és szervezetében az anyag koncentrációja a megengedett mértéket meghaladja, valamint

bb) zaj esetében a 4000 Hz-en 30 dB bármely fülön bekövetkező halláscsökkenés fordul elő.

Adatkezelés jogalapja Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul, azaz a Kórházra ruházott, alapító okiratában meghatározott közérdekű feladata végrehajtásához szükséges.

A Kórház Alapító Okirata 4.3. pontja alapján a Kórház alaptevékenységét képezi az ellátási területén a járó- és fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása, ennek keretében fekvőbetegek aktív és krónikus ellátása, rehabilitációja, járóbetegek gyógyító és rehabilitációs szakellátása és egynapos ellátása, az egyén gyógykezelése, életveszély elhárítása, a megbetegedés következtében kialakult állapot javítása vagy a további állapotromlás megelőzése céljából.

A különleges személyes adatok kezelésének jogalapja továbbá a GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pontja, azaz a Kórház által végzett adatkezelés megelőző egészségügyi vagy munka-egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében szükséges, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében.

Az adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll.

Az egyes adatkezelésekre vonatkozó további részletszabályokat elsősorban az Eütv. és az Eüak., és különösen az Eüak. 15-15/A. §-a tartalmazza.

Adatkezelés időtartama Az egészségügyi dokumentációt – a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételek, az arról készített leletek, valamint az Eüak. 30. § (7) bekezdése szerinti vények kivételével – az adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig kell megőrizni. A kötelező nyilvántartási időt követően gyógykezelés vagy tudományos kutatás érdekében – amennyiben indokolt – az adatok továbbra is nyilvántarthatók. Ha a további nyilvántartás nem indokolt a nyilvántartást meg kell semmisíteni.

Képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 évig, a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig kell megőrizni.

Amennyiben az egészségügyi dokumentációnak tudományos jelentősége van, a kötelező nyilvántartási időt követően át kell adni az illetékes levéltár részére. Ebben az esetben a nyilvántartás nem semmisíthető meg.

2.4    A népegészségügyi célból történő adatkezelés

A Kórház az általa végzett egészségügyi szolgáltatások nyújtása során az Eüak. 16-16/C. §-ai szerint jogosult az érintett személyes adatainak kezelésére népegészségügyi célokból.

Kezelt adatok köre Az érintett népegészségügyi célból szükséges, azzal szorosan összefüggő személyazonosító és egészségügyi személyes adatai, a törvényes képviselő személyazonosító adatai.

Az adott cél szempontjából szükséges adatok körét részletesen az adatkezelés célja, adattovábbítás címzettje pont tartalmazza.

Adatok forrása Fő szabály szerint az egészségügyi ellátást igénybe vevő személy, illetve az általa felmutatott okiratok (személyazonosító igazolvány, gépjárművezetői engedély vagy útlevél, lakcímkártya, TAJ kártya), az érintett korábbi egészségügyi ellátása során keletkezett egészségügyi dokumentáció és más dokumentumok.

Amennyiben a személyes adatok érintett részéről történő átadása nem lehetséges (pl. a beteg (állapot) cselekvőképességének hiányára tekintettel), az adatok forrása harmadik személy, illetve az általa felmutatott személyazonosító igazolványok, egészségügyi dokumentáció és más dokumentumok lehetnek. Ilyen eset lehet az, amikor a beteg cselekvőképességének hiányára tekintettel a szükséges adatokat a törvényes képviselő, a hozzátartozók, kísérők bocsátják a Kórház rendelkezésére. Ugyancsak ilyen eset, amikor az egészségügyi ellátást igénybe vevő személy korábbi gyógykezelését végző más egészségügyi intézmény vagy szervezeti egység biztosítja a szükséges adatokat.

Adatkezelés célja, adattovábbítás címzettje A személyes adatok kezelésének célja a népegészségügyi szempontból szükségessé váló intézkedések megtétele, a Kórház eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, az érintett egészségi állapotának nyomon követése, orvos-szakmai és epidemiológiai vizsgálat, elemzés, az egészségügyi ellátás tervezése, szervezése, költségek tervezése és a betegút szervezése.

Ha az érintett vagy az érintett magzata a veleszületett rendellenességek bejelentéséről és nyilvántartásuk rendjéről szóló 21/2014. (III. 20.) EMMI rendeletben[10] meghatározott veleszületett rendellenességben vagy ORPHA kóddal rendelkező ritka betegségben szenved, a rendellenességet vagy ritka betegséget észlelő orvos a rendellenesség vagy ritka betegség észlelésétől számított 30 napon belül az érintett személyazonosító és egészségügyi adatait, valamint – kiskorú esetén – törvényes képviselője nevét és lakcímét miniszteri rendeletben meghatározott módon továbbítja a Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartása részére.

Ha a Kórház az érintett betegnél népegészségügyi szempontból kiemelt jelentőségű vagy egyébként jelentős költségteherrel járó, a népegészségügyi szempontból kiemelt jelentőségű vagy egyébként jelentős költségteherrel járó megbetegedések köréről, a megbetegedéseket nyilvántartó betegségregisztert vezető szerv kijelöléséről, valamint ezen megbetegedések bejelentésére és nyilvántartására vonatkozó részletes szabályokról szóló 49/2018. (XII. 28.) EMMI rendeletben[11] felsorolt megbetegedések valamelyikét észleli, vagy annak időszakos felülvizsgálatát végzi, továbbítja az érintett személy miniszteri rendeletben meghatározott személyazonosító és az észlelt megbetegedéssel összefüggő egészségügyi adatait az észlelt megbetegedést nyilvántartó, az Eüak. 16. § (7) bekezdése szerint létrehozott és működtetett elektronikus betegségregiszterbe.

A Kórház az egyes protézisekkel kapcsolatos beavatkozások bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről szóló 5/2016. (II. 29.) EMMI rendelet[12] továbbítja a Protézis Regiszter részére az alábbi adatokat:

a)     az érintett Eüak. szerinti személyazonosító adatait,
b)     az Eütv. 101/C. § (1) bekezdés b)-f) pontjában[13] foglalt adatokat,
c)     a betegnek a protézis beültetésével, kivételével, cseréjével kapcsolatos, a beavatkozással összefüggő és egészségügyi állapotára vonatkozó, miniszteri rendeletben meghatározott egészségügyi adatait.

Adatkezelés jogalapja Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul, azaz a Kórházre ruházott, alapító okiratában meghatározott közérdekű feladata végrehajtásához szükséges.

A különleges személyes adatok kezelésének jogalapja továbbá a GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pontja, azaz a Kórház által végzett adatkezelés megelőző egészségügyi célokból, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében szükséges, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében.

Az adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll.

Az egyes adatkezelésekre vonatkozó további részletszabályokat elsősorban az Eütv. és az Eüak., így különösen az Eüak. 16-16/C. §-a tartalmazza.

További részletszabályokat állapít meg a népegészségügyi szempontból kiemelt jelentőségű vagy egyébként jelentős költségteherrel járó megbetegedések köréről, a megbetegedéseket nyilvántartó betegségregisztert vezető szerv kijelöléséről, valamint ezen megbetegedések bejelentésére és nyilvántartására vonatkozó részletes szabályokról szóló 49/2018. (XII. 28.) EMMI rendelet, valamint az egyes protézisekkel kapcsolatos beavatkozások bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről szóló 5/2016. (II. 29.) EMMI rendelet.

Adatkezelés időtartama Az egészségügyi dokumentációt – a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételek, az arról készített leletek, valamint az Eüak. 30. § (7) bekezdése szerinti vények kivételével – az adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig kell megőrizni. A kötelező nyilvántartási időt követően gyógykezelés vagy tudományos kutatás érdekében – amennyiben indokolt – az adatok továbbra is nyilvántarthatók. Ha a további nyilvántartás nem indokolt a nyilvántartást meg kell semmisíteni.

Képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 évig, a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig kell megőrizni.

Amennyiben az egészségügyi dokumentációnak tudományos jelentősége van, a kötelező nyilvántartási időt követően át kell adni az illetékes levéltár részére. Ebben az esetben a nyilvántartás nem semmisíthető meg.

2.5    Az egészségügyi szakember-képzéssel összefüggő adatkezelés

A Kórház az általa végzett egészségügyi szolgáltatások nyújtása során az Eüak. 17. §-a szerint jogosult az érintett személyes adatainak kezelésére és továbbítására az egészségügyi szakember-képzéssel összefüggésben.

Kezelt adatok köre Az érintett egészségügyi ellátása során keletkező vagy ismertté vált személyazonosító és egészségügyi adatai.
Adatok forrása Az érintett.
Adatkezelés célja Az Eüak. 4. § (2) bekezdés a) pontja szerinti egészségügyi-szakember képzés céljából.
Adatkezelés jogalapja Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul, azaz a Kórházre ruházott, alapító okiratában meghatározott közérdekű feladata végrehajtásához szükséges.

A különleges személyes adatok kezelésének jogalapja továbbá a GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pontja, azaz a Kórház által végzett adatkezelés megelőző egészségügyi célokból, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében szükséges, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében.

Az adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll.

Az egyes adatkezelésekre vonatkozó további részletszabályokat elsősorban az Eütv. és az Eüak., így különösen az Eüak. 17. §-a tartalmazza.

Adatkezelés időtartama Az érintett ellátása során.

 2.6    A tudományos kutatás céljából végzett adatkezelés

A Kórház az általa végzett egészségügyi szolgáltatások nyújtása során az Eüak. 21. §-a szerint jogosult az érintett személyes adatainak kezelésére és továbbítására tudományos kutatás végzése érdekében.

Kezelt adatok köre Az érintett Intézmény kezelésében lévő betegdokumentációjában rögzített személyes adatok.
Adatok forrása A Kórház által kezelt betegdokumentáció.
Adatkezelés célja Tudományos kutatás végzése, összhangban az Eüak. 21. §-ában foglaltakkal.
Adatkezelés jogalapja Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul, azaz a Kórházre ruházott, alapító okiratában meghatározott közérdekű feladata végrehajtásához szükséges.

A különleges személyes adatok kezelésének jogalapja továbbá a GDPR 9. cikk (2) bekezdés j) pontja, azaz tudományos és történelmi kutatási célból szükséges olyan uniós vagy tagállami jog alapján, amely arányos az elérni kívánt céllal, tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez való jog lényeges tartalmát, és az érintett alapvető jogainak és érdekeinek biztosítására megfelelő és konkrét intézkedéseket ír elő.

Adatkezelés időtartama A tudományos kutatás időtartama alatt.

A tudományos kutatás alapján készített tudományos közleményben nem szerepelhetnek egészségügyi és személyazonosító adatok oly módon, hogy az érintett személyazonossága megállapítható legyen.

Tudományos kutatás során a tárolt adatokról nem készíthető személyazonosító adatokat is tartalmazó másolat.

 2.7    Adattovábbítás a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére

A Kórház az általa végzett egészségügyi szolgáltatások nyújtása során az érintett számára nyújtott egészségügyi ellátás finanszírozásának elszámolásához szükséges személyes adatokat továbbítja a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére, a Kórház és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő között fennálló finanszírozási szerződés és az irányadó jogszabályi előírások rendelkezéseinek megfelelően.

Az adatkezelésre, adattovábbításra vonatkozó részletszabályokat az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet rendelkezései és a Kórház és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő között létrejött finanszírozási szerződés, továbbá a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adatkezelési tájékoztatója[14] tartalmazza.

Továbbított adatok köre Az érintett számára nyújtott egészségügyi ellátás finanszírozásának elszámolásához szükséges, azzal szorosan összefüggő személyazonosító és egészségügyi személyes adatai.
Adatok forrása Az érintett egészségügyi dokumentációja.

 2.8    Adattovábbítás az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) részére

A Kórház az általa végzett egészségügyi szolgáltatások nyújtása során az Eüak. III/A. fejezetében foglaltaknak megfelelően köteles az érintett személyazonosító és egészségügyi adatait az Országos Kórházi Főigazgatóság által működtetett EESZT részére továbbítani.

Az adatkezelésre, adattovábbításra vonatkozó részletszabályokat az Eüak. III/A. fejezete, az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet, valamint az EESZT-ről szóló adatkezelési tájékoztató[15] tartalmazza.

Továbbított adatok köre Az érintett számára nyújtott egészségügyi ellátás során rögzített személyazonosító és egészségügyi személyes adatok.
Adatok forrása Az érintett egészségügyi dokumentációja.

2.9.   Az egészségügyi és személyazonosító adatok kezelésének egyéb céljai

Az Eüak. 4. § (2) bekezdésével összhangban az érintett egészségügyi és személyes adatainak kezelésére – törvényben meghatározott esetekben – az alábbi, a jelen tájékoztatóban részletesen nem ismertetett célokból is sor kerülhet:

 1. egészségügyi szakember-képzés,
 2. orvos-szakmai és epidemiológiai vizsgálat, elemzés, az egészségügyi ellátás tervezése, szervezése, költségek tervezése,
 3. statisztikai vizsgálat,
 4. hatásvizsgálati célú anonimizálás és tudományos kutatás,
 5. az egészségügyi adatot kezelő szerv vagy személy hatósági vagy törvényességi ellenőrzését, szakmai vagy törvényességi felügyeletét végző szervezetek munkájának elősegítése, ha az ellenőrzés célja más módon nem érhető el, valamint az egészségügyi ellátásokat finanszírozó szervezetek feladatainak ellátása,
 6. a társadalombiztosítási, illetve szociális ellátások megállapítása, amennyiben az az egészségi állapot alapján történik, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti rendvédelmi egészségkárosodási ellátás megállapítása, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti egészségkárosodási ellátás megállapítása,
 7. az egészségügyi ellátásokra jogosultak részére a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe vehető szolgáltatások rendelésének és nyújtásának, valamint a gazdaságos gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz- és gyógyászati ellátás rendelési szabályai betartásának a vizsgálata, továbbá a külön jogszabály szerinti szerződés alapján a jogosultak részére nyújtott ellátások finanszírozása, illetve az ártámogatás elszámolása, valamint a társadalombiztosítási ellátások megállapítása, kifizetése és a kifizetett ellátások visszafizetése, megtérítése érdekében,
 8. bűnüldözés, továbbá a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben meghatározott feladatok ellátására kapott felhatalmazás körében bűnmegelőzés,
 9. a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben meghatározott feladatok ellátása, az abban kapott felhatalmazás körében,
 10. közigazgatási hatósági eljárás,
 11. szabálysértési eljárás,
 12. ügyészségi eljárás,
 13. bírósági eljárás,
 14. az érintettnek nem egészségügyi intézményben történő elhelyezése, gondozása,
 15. a munkavégzésre való alkalmasság megállapítása függetlenül attól, hogy ezen tevékenység munkaviszony, közalkalmazotti, kormányzati szolgálati, politikai szolgálati, adó- és vámhatósági szolgálati, biztosi vagy közszolgálati jogviszony, hivatásos szolgálati viszony vagy egyéb jogviszony keretében történik, *
 16. köznevelés, szakképzés, illetve felsőoktatás céljából az oktatásra, illetve képzésre való alkalmasság megállapítása,
 17. a katonai szolgálatra, illetve a személyes honvédelmi kötelezettség teljesítésére való alkalmasság megállapítása,
 18. munkanélküli ellátás, foglalkoztatás elősegítése, valamint az ezzel összefüggő ellenőrzés,
 19. az egészségügyi ellátásokra jogosultak részére vényen rendelt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás folyamatos és biztonságos kiszolgáltatása, illetve nyújtása érdekében,
 20. a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések – ideértve a fokozott expozíciós eseteket is – kivizsgálása, nyilvántartása és a szükséges munkavédelmi intézkedések megtétele,
 21. az egészségügyi dolgozókkal szemben lefolytatott etikai eljárás,
 22. eredményesség alapú támogatásban részesülő gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök eredményességének, támogatásának megállapítása, és ezen gyógyszerekkel kezelt kórképek finanszírozási eljárásrendjének alkotása,
 23. betegút-szervezés,
 24. az egészségügyi szolgáltatások minőségének értékelése és fejlesztése, az egészségügyi szolgáltatások értékelési szempontjainak rendszeres felülvizsgálata és fejlesztése,
 25. az egészségügyi rendszer teljesítményének ellenőrzése, mérése és értékelése,
 26. az egészségügyi ellátásokra jogosult részére a hatásos és biztonságos gyógyszerelés elősegítése, valamint a költséghatékony gyógyszeres terápia kialakítása érdekében,
 27. zs) az Európai Unión belüli határon átnyúló egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó jogok érvényesítése.

Amennyiben a Kórház ilyen, a jelen adatkezelési tájékoztatóban részletesen nem ismertetett adatkezelést végez, az érintett számára minden esetben megfelelő tájékoztatást nyújt.

 1. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb jogai

Az érintett az adatkezeléssel összefüggésben bármikor:

 • tájékoztatást kérhet az adatkezelésre vonatkozóan,
 • hozzáférést kérhet a rá vonatkozóan kezelt adatokhoz,
 • pontatlan adatok esetén helyesbítést vagy a hiányos adatok kiegészítését kérheti,
 • a hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését kérheti,
 • adatai kezelése ellen tiltakozhat,
 • kérheti az adatkezelés korlátozását.

Az érintett tájékoztatás kérése alapján – amennyiben az nem esik törvényben meghatározott érdekből korlátozás alá – megismerheti, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e a Kórháznál, és jogosult arra, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatok kapcsán tájékoztatást kapjon (arról, hogy)

 • a Kórház azokat milyen célból kezeli,
 • mi jogosítja fel a Kórházat az adatok kezelésére (jogalapjáról),
 • mikortól és meddig kezeli a Kórház az adatait (időtartamáról),
 • milyen adatokat kezel a Kórház, és azok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja,
 • a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról,
 • harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításról,
 • amennyiben azokat nem az érintettől gyűjtötte, akkor az adatok forrásáról,
 • az automatizált döntéshozatal jellemzőiről, ha ilyet alkalmaz az adatkezelő,
 • az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogairól,
 • jogorvoslati lehetőségeiről.

A tájékoztatás iránti és hozzáférésre irányuló kérelmekre a Kórház legkésőbb egy hónapon belül válaszol. Az érintett vonatkozásában a róla kezelt személyes adatokról kért további másolatokért a Kórház az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az érintettnek alá kell támasztania, és igazolnia kell azt is, hogy valóban az arra jogosult személy kéri az adat módosítását. A Kórház csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja-e a régit.

Amennyiben nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes-e vagy pontos-e, akkor a Kórház az adatot nem helyesbíti, csak megjelöli, azaz jelzi, hogy azt az érintett kifogásolta, de nem biztos, hogy helytelen. Az adatkezelő a kérés hitelességének megerősítését követően, indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészíti a kérelemmel érintett adatokat. A helyesbítésről vagy megjelölésről a Kórház az érintettet értesíti.

Az adat törlésének, zárolásának kérése esetén az érintett kérheti adatainak törlését, ami azt jelenti, hogy a Kórház köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért kezelték,
 • ha az érintett hozzájárulásán alapult az adatok kezelése és azt visszavonta, és más jogalap az adatok további kezelését nem teszi jogszerűvé,
 • a Kórház számára az adatok törlését előíró jogszabály ilyen kötelezettséget állapít meg, és annak még nem tett eleget.

Az érintett kérheti az adatkezelés korlátozását, amelynek az adatkezelő akkor tesz eleget, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy is a rá vonatkozó adatkezelés ellen;
 • az az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adat korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A Kórház az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja az érintettet.

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Kórház a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy a Kórház a személyes adatait kezeli, akkor javasoljuk, hogy először a Kórházat keresse meg panaszával. A panasza minden esetben kivizsgálásra kerül.

Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy a Kórház kezeli az adatait, vagy közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcíme) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcíme) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek ) nyújtja-e be keresetét.
A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

Záró rendelkezések

Jelen tájékoztató az aláírással lép hatályba és visszavonásig hatályos.

Veszprém, 2024. április 08.

Dr. Lang Zsuzsanna

 1. főigazgató

[1] Eüak. 3. § e) pont és Eütv. 3. § p) pont
[2] Az Eüak. 3/B. §-a szerint személyazonosító adat az olyan, az egészségügyi adat érintettjének azonosítására szolgáló személyes adat, amelyet az adatkezelő az egészségügyi adattal együtt, az egészségügyi adat kezelésével azonos vagy attól elválaszthatatlan céllal az egészségügyi dokumentáció részeként kezel.
[3] Eütv. 136. § (2) bekezdés
[4] Eütv. 136. § (3) bekezdés
[5] Eüak. 4. § (1) bekezdés:

Az egészségügyi és személyazonosító adat kezelésének célja:

 1. az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása,
 2. a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is,
 3. az érintett egészségi állapotának nyomon követése,
 4. a népegészségügyi [16. §], közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele,
 5. a betegjogok érvényesítése.

[6] Eüak. 13. §: Az érintett (törvényes képviselője) köteles a betegellátó felhívására egészségügyi és személyazonosító adatait átadni,

 1. ha valószínűsíthető vagy beigazolódott, hogy az 1. számú mellékletben felsorolt valamely betegség kórokozója által fertőződött, vagy fertőzéses eredetű mérgezésben, illetve fertőző betegségben szenved, kivéve a 15. § (6) bekezdése szerinti esetet,
 2. ha arra a 2. számú mellékletben felsorolt szűrő- és alkalmassági vizsgálatok elvégzéséhez van szükség,
 3. heveny mérgezés esetén,
 4. ha valószínűsíthető, hogy az érintett a 3. számú melléklet szerinti foglalkozási eredetű megbetegedésben szenved,
 5. ha az adatszolgáltatásra a magzat, illetve a kiskorú gyermek gyógykezelése, egészségi állapotának megőrzése vagy védelme érdekében van szükség,
 6. ha bűnüldözés, bűnmegelőzés céljából, továbbá ügyészségi, bírósági eljárás, illetve szabálysértési vagy közigazgatási hatósági eljárás során az illetékes szerv a vizsgálatot elrendelte,
 7. ha az adatszolgáltatásra a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény szerinti ellenőrzés céljából van szükség.

[7] Az EESZT-re vonatkozó lakossági adatkezelési tájékoztató itt érhető el.
[8] Részletese ld. itt.
[9] Eüak. 15. § (7) bekezdésében meghatározott betegségek:

 1. anthrax (lépfene),
 2. brucellosis,
 3. lyssa (veszettség),
 4. lyssa fertőzésre gyanús sérülés,
 5. madárinfluenza,
 6. malleus (takonykór),
 7. nyugat-nílusi láz,
 8. trichinellosis,
 9. tuberkulozis,

[10] Ld. itt.
[11] Ld. itt.
[12] Ld. itt.
[13] Eütv. 101/C. § (1) bekezdés:

 1. a beültetés, eltávolítás vagy csere időpontját,
 2. a beültetés, eltávolítás vagy csere okát,
 3. a beültetett vagy eltávolított implantátummal kapcsolatban
 4. da) az implantátum nevét, típusát, gyártási tételszámát – ha rendelkezésre áll – a sorozatszám megjelölésével,
 5. db) a gyártó nevét,
 6. dc) a forgalmazó nevét, székhelyét, akitől az implantátumot az egészségügyi szolgáltató beszerezte,
 7. a beültetést végző orvos nevét, pecsétszámát,
 8. a beültetést végző egészségügyi szolgáltató nevét, működési engedélye számát.

[14] http://www.neak.gov.hu/felso_menu/rolunk/kozerdeku_adatok/tevekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/adatvedelem/adatkezelesi_tajekoztato

[15] https://e-egeszsegugy.gov.hu/adatvedelem

KÜLÖNÖS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓK

Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató kiegészíti a Csolnoky Ferenc Kórház (a továbbiakban: Intézmény) Általános Adatkezelési Tájékoztatóját a Betegellátás tárgyú adatkezelés tekintetében. Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztatót az Általános Adatkezelési Tájékoztatóval együtt kell kezelni és értelmezni.

A jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató az Általános Adatkezelési Tájékoztató felépítését követve az adatkezelésnek csak azon feltételeiről és körülményeiről tartalmaz információt, amely feltételek és körülmények az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban nem szerepelnek, vagy attól eltérnek. Emiatt az egyes fejezetek számozása nem feltétlenül folytonos.

 1. AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

1.1. Jelen adatkezelés tekintetében az adatkezelő nevét, azonosító adatait, valamint az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségét az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

1.2. Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségét az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

1.3. Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő egyedüli adatkezelő, közös adatkezelésre nem kerül sor.

 1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI

3.1. Jelen adatkezelés esetén az egészségügyi és személyazonosító adatok kezelésének célja: a) az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, b) a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is, c) az érintett egészségi állapotának nyomon követése

 

 1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI

4.1. Jelen adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja – az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges]

4.2. Az adatkezelést meghatározó jogszabályok az alábbiak:

 1. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 4, 9, 12. §-ai, 1997. évi CLIV. törvény 136. §

4.3. Személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése esetén

 1. a személyes adatok különleges kategóriájának megnevezése: Egészségügyi adat
 2. az adatkezelés további feltétele(i) a GDPR 9. cikke (2) bekezdés alapján: h) az adatkezelés megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében szükséges, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében, továbbá a GDPR 9. cikk (3) bekezdésben említett feltételekre és garanciákra figyelemmel;

 

 1. AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

5.1. A jelen adatkezeléssel érintett természetes személyek köre:

 1. Beteg
 2. Egészségügyi személyzet
 3. Hozzátartozó

5.2. Jelen adatkezelés során az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli:

 • Beteg: Egészségügyi dokumentáció a 1997. évi CLIV. törvény 136. § alapján
 • Értesítendő személy: Név, Cím, Telefonszám
 • Orvos: Kezelőorvos(ok) neve, pecsétszáma
 • Törvényes képviselő: Név, cím, telefonszám, képviselet jogcíme

 

 1. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK CÍMZETTJEI

6.1. Az Adatkezelő az érintettek személyes adatait az alábbi harmadik személyek, szervezetek (különösen az adatfeldolgozók) számára továbbítja:

 • Halálozáskor történő adattovábbítás az alábbi szervezetek irányába: KSH, anyakönyvvezető (lakcímnyilvántartó), hagyatéki ügyben eljáró szervek (közjegyző, bíróságok), temetést intéző hozzátartozó, kiállító egészségügyi intézmény, ANTSZ. Továbbított adatok: Haláleset megállapításáról szóló értesítés: a 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet 10. § értelmében a haláleset bejelentésének – ideértve a bíróságnak a holtnak nyilvánításról vagy a halál tényének megállapításáról szóló értesítését – tartalmaznia kell legalább a) a holtnak nyilvánítás kivételével a haláleset helyét, b) a haláleset idejét, c) az elhalt személy születési helyét, d) az elhalt személy születési idejét, e) az elhalt személy születési családi és utónevét.
 • Az Országos Várólista Nyilvántartás felé adattovábbítás a Nemzeti Egészségbiztosítási Adatkezelő (NEAK) irányába. Továbbított adatok: várólista jelentés – a 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti adattartalom; Betegfogadási listáról szóló jelentés – a 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerinti adattartalom; Jelentőlap – a 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti adattartalom.
 • Finanszírozási adattovábbítás a NEAK részére (1997. évi LXXXIII. törvény alapján kötött szerződésekkel összefüggésben). Továbbított adatok: egészségbiztosítási finanszírozási adatok – Eüak. 22. § (5) bekezdés szerinti adatok, megjegyzésbe: „a) az egészségügyi szolgáltató, az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő, a beutaló (a szolgáltatást rendelő) orvos azonosítását szolgáló – külön jogszabály szerinti – adatokat, b) az a) pontban foglaltakon túl az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő TAJ számát, közgyógyellátásra való jogosultság esetén a közgyógyellátási igazolvány számát, c) az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő diagnózisának, a részére nyújtott egészségügyi szolgáltatásnak (ideértve a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszereket, valamint a vényköteles készítményeket) a megnevezését, kódját, az igénybevett egészségügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó egészségügyi adatát.” Finanszírozási jelentések a 43/2019 (III.3) Korm. rendelet mellékletei szerint; Ambuláns adatlap – 6/A. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez; Fogorvosi ambuláns napló – 6/B. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez; Sürgősségi ellátási esetről szóló adatlap – 13. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez; ADATLAP kórházi (osztályos) ápolási esetről 14. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez; CT/MRI jelentés adattartalma 15. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez; Fekvőbeteg jelentésének adattartalma – 17/A melléklet a -43/1999. (III.3.) Korm. rendelethez – adattartalom; A tételes elszámolású gyógyszerek jelentésének adattartalma – 17/A melléklet a -43/1999. (III.3.) Korm. rendelethez – adattartalom; ADATLAP orvostudományi kutatásokról – 26. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez
 • Külföldi gyógykezelés iránti engedély, a NEAK felé továbbított adatok: kérelem külföldi egészségügyi ellátásra – a külföldön történt gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. Rendelet 2. számú melléklete szerinti adatok.
 • Újszülöttekről való kötelező adatszolgáltatás, adattovábbítás a területileg illetékes polgármesteri hivatal anyakönyvvezetője és a KSH részére. Továbbított adatok: élveszületési lap – 1. melléklet a 184/2017. (VII. 5.) Korm. rendelethez.
 • Örökbefogadás esetén a gyermekvédelmi szakszolgálat részére adattovábbítás felkérés alapján. Továbbított adatok: örökbefogadó egészségügyi alkalmassági felkérésre adott válasza – 15/1998 NM rendelet 145. § (4) bekezdése szerinti adattartalom.
 • A területileg illetékes rendőrkapitányság értesítése bűncselekmény gyanúja esetén. Továbbított adatok: név, elérhetőség, Eütv. 136. § szerinti EÜ dokumentáció releváns részei.
 • Mentés, betegszállítás igénylése külső szolgáltatótól. Címzett: egészségügyi intézmény, ahova a beteget szállítják. Továbbított adatok: A betegszállításról szóló – 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet mellékletei: betegszállítási utalvány; betegszállítási adatlap; beteg továbbszállítási adatlap; kúraszerű kezelésre történő betegszállítás kiegészítő utalvány; (különleges adat); A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet mellékletei: mentési utalvány; mentési készenlétet igénylő őrzött szállítás adatlapja (különleges adat).
 • HENYIR (Statisztikák kimutatások készítése). Címzett: Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK), korábban ÁNTSZ. Továbbított adatok: Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 6. § (4) bekezdés e) pontjában meghatározott adatok, tehát: az egészségügyi dolgozó neve, alap- és működési nyilvántartási száma, az egészségügyi tevékenység végzése során használt szakképesítése (szakképesítései) a foglalkoztatásra irányuló jogviszonynak az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.) 7. § (2) bekezdése szerinti jogviszony típusa, kezdő időpontja, határozott idejű foglalkoztatás esetében annak végdátuma vagy a jogviszony határozatlan jellege az egészségügyi dolgozó által végzett egészségügyi tevékenység FEOR szám szerinti megjelölése, az Eütev. szerinti alkalmazott egészségügyi dolgozó esetében a munkakör megnevezése alkalmazott egészségügyi dolgozó esetén a teljes vagy részmunkaidős foglalkoztatás ténye, az Eütev. 12. §-ában meghatározott munkarendje, illetve munkavégzési formája, valamint az önként vállalt többletmunka ténye és mértéke, valamint a heti munkaidő az egészségügyi dolgozó tartós távollétének ténye és indoka.
 • Teleradiológia, Telediagnosztika/Távdiagnosztika. Címzett: a távdiagnosztikai, telekommunikációs, teleradiológiai vagy távkonzíliumi szolgáltatást nyújtó intézmény, vagy vállalkozás. Továbbított adatok: egészségügyi dokumentáció az 1997. évi CLIV. törvény 136. § alapján; digitális álló és mozgókép.
 • Sugárútlevél. Címzett: a beutaló orvos vagy más kezelőorvos. Továbbított adatok: sugárterhelés (vagy tervezett sugárterhelés) szempontjából releváns (korábbi) diagnosztikai információk és egészségügyi dokumentáció.
 • Vércsoport meghatározáshoz szükséges adattovábbítás. Címzett: Országos Vérellátó Szolgálat, illetve egyéb vizsgáló laboratóriumok. Továbbított adatok: név, TAJ szám, TAJ hiányában egyéb azonosító, születési idő, nem, állampolgárság.
 • Gyógyszerhatás monitorozása mellékhatások jelzése. Címzett: OGYÉI, 726/2004/EK rendelet 24. cikkében foglalt adatbázisba és adatfeldolgozó hálózatba (EudraVigilance adatbázis). Továbbított adatok: név, születési idő, nem; gyógyszerek és a tapasztalt mellékhatások; együtt szedett gyógyszerek; kórtörténet, munkahely, email, telefon.
 • Kiemelt betegségek jelentései. Címzett: Nemzeti Rákregiszter-Országos Onkológiai Intézet; Nemzeti Gyermek Onkológiai Regiszter- Magyar Gyermekonkológiai Hálózat; Nemzeti Szívinfarktus Regiszter-Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet; Nemzeti Érsebészeti Regiszter – Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet; Nemzeti Hematológiai Betegségek Regisztere – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet; Nemzeti Szülészeti és Perinatális Regiszter- Állami Egészségügyi Ellátó Központ; Nemzeti Vesepótló Ellátások Regisztere – Állami Egészségügyi Ellátó Központ; Nemzeti Újszülöttkori Hallásszűrés Regiszter – Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet. Továbbított adatok: kiemelt betegségek jelentései 49/2018. (XII.28.) EMMI rendelet 2. § (1) bekezdés szerinti adattartalom:
 • a) a betegellátó azonosítása körében: a beteget ellátó orvos (kezelőorvos) azonosítója, munkahely (intézmény, osztály, rendelés) neve, címe, azonosítója,
 • b) a beteg azonosítása körében: beteg neve, anyja neve, születési ideje és helye, lakóhelye, neme, állampolgársága, Társadalombiztosítási Azonosító Jele (a továbbiakban: TAJ), naplószáma, a felvétel adatai,
 • c) gyermekellátás esetén: az anya és a gyermek b) pont szerinti azonosító adatai.
 • Vendégtanulói jogviszony létesítéséhez szükséges javaslat továbbítása oktatási intézmény részére. Továbbított adatok: vendégtanulói jogviszonyhoz szakorvosi javaslat – 20/2012. EMMI rendelet 49. § (5) bekezdés szerinti
 • Tudományos kutatáshoz kapcsolódó adatszolgáltatás. Címzett: kutatóorvos, tudományos kutató. Továbbított adatok: egészségügyi dokumentáció a 1997. évi CLIV. törvény 136. § alapján; digitális álló és mozgókép.
 • Extrafinanszírozási igény benyújtása. Címzett: NEAK. Továbbított adatok: név, törzsszám, az ellátásra vonatkozó részletes orvos-szakmai indoklás, zárójelentés, a kezelés pénzügyi adatai.
 • Implantátum regiszter. Címzett: OGYEI. Továbbított adatok: implantátum nyilvántartás – az 1997. évi CLIV. törvény 101/C. § (1)-ben foglalt implantátum nyilvántartás adattartalma.

Az intézmény köteles rögzíteni: a beavatkozással érintett személy családi és utónevét, születési nevét, születési dátumát, anyja születési nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, egyéb elérhetőségét, a beültetés, eltávolítás vagy csere időpontját, a beültetés, eltávolítás vagy csere okát, a beültetett vagy eltávolított implantátummal kapcsolatban az implantátum nevét, típusát, gyártási tételszámát – ha rendelkezésre áll – a sorozatszám megjelölésével, a gyártó nevét, a forgalmazó nevét, székhelyét, akitől az implantátumot az egészségügyi szolgáltató beszerezte, a beültetést végző orvos nevét, pecsétszámát, a beültetést végző egészségügyi szolgáltató nevét, működési engedélye számát.

 • Intézményi által működtetett közforgalmú gyógyszertárral kapcsolatos adattovábbítás. Címzett: NEAK. Továbbított adatok: vény (papír vagy elektronikus), átvevő lap, vagy megrendelő lap adatai, beteg neve, lakcíme, születési ideje, TAJ –száma, a rendelés dátuma, a beteg betegségének diagnózisát jelző kód (BNO kód), a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, gyógyászati ellátás pontos, NEAK közlemény szerinti megnevezése, darabszáma, a gyógyszer hatáserőssége, ha több hatáserősségben van forgalomban, a gyógyszer összmennyiségének és adagolásának, alkalmazásának módja és gyakorisága, a rendelés (támogatás alapjául szolgáló) jogcíme, átvevő személy aláírása, hatósági igazolvány száma.
 • Egészségügyi államigazgatási szerv értesítése a nem beszámítható betegről, aki tájékoztatás nélkül, önkényesen távozott az intézményből. Továbbított adatok: a hivatalos megkeresés teljesítéséhez szükséges adatok.
 • Táppénz jelentés. Címzett: NEAK. Továbbított adatok: táppénz jelentés a 102/1995. (VIII. 25.) KR 3. számú melléklete szerint – az intézmény vagy praxis neve, kódjele, a rendelés kódjele, az orvos neve, pecsétszáma, a tárgyhét sorszáma, táppénzes naplószáma, a beteg kora, neme, a felvétel módját jelölő kód, a táppénz jellegét jelölő kód, a keresőképtelenséget indokoló diagnózis BNO kódja, a keresőképtelen állományba vétel dátuma; a táppénzes napló száma, TAJ (GYÁP esetén a beteg gyermek TAJ száma), a keresőképtelen állományból kiírás dátuma, a megszüntetés módját jelölő kód, a jelentéskészítés dátuma.
 • Finanszírozási besorolás felülvizsgálata. Címzett: HBCS Audit Kft.. Továbbított adatok: finanszírozási jelentések – A 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 2.; 4; 6/A; 6/B; 9; 10; 13-18; 20; 21; 30-33 számú mellékleteiben felsorolt finanszírozási jelentések adattartalma.
 • Fertőző betegségek jelentése. Címzett: Országos Epidemiológiai Központ, 9. § (1) bekezdése esetén a betegellátó telephelye szerint illetékes egészségügyi államigazgatási szervnek, vagy munkaidőn túl készenlétének, illetve ügyeletének jelent, 1. § (1) bekezdése esetén az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes egészségügyi államigazgatási szerv részére jelent a betegellátó. Továbbított adatok: fertőző betegségek jelentése – 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet mellékleteiben felsorolt, betegség típusonként változó adattartalom.
 • Egyedi gyógyszer import. Címzett: OGYÉI. Továbbított adatok:
 • gyógyintézeti (kórházi) gyógyszerigénylő lap – 3. számú melléklet a 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet szerinti adattartalom,
 • indikáción túli gyógyszerrendelés engedélyezése iránti kérelem – 448/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés,
 • forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező gyógyszer alkalmazásának engedélyezése iránti kérelem 448/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés szerinti adattartalom,
 • egyedi gyógyintézeti (kórházi) gyógyszerigénylő lap – a 3. számú melléklet a 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet szerinti adattartalom,
 • járóbeteg gyógyszerigénylő lap – a 4. számú melléklet a 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet szerinti adattartalom,
 • gyógyszerigénylő lap – 5. számú melléklet a 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet szerinti adattartalom,
 • kérelem indikáción túli gyógyszerrendelés engedélyezésére – 6. számú melléklet a 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet szerinti adattartalom.
 • Egyedi méltányossági regiszterbe kiértékelő jelentés küldése. Címzett: NEAK. Továbbított adatok: egyedi méltányossági kérelemhez kiértékelő jelentés – 1997. évi LXXXIII. tv (Ebtv.) 26. § (6) szerinti adattartalom – kiértékelő jelentés a beteg állapotáról, illetve a kezelés eredményességéről.
 • Tételes gyógyszerigényléshez NEAK finanszírozási igény. Címzett: NEAK. Továbbított adatok: tételes elszámolású gyógyszerek jelentése – 43/1999. Korm. rendelet 17/A melléklet szerinti adatok; tételes finanszírozáshoz szükséges implantátum adatok, az Eütv. 101/C. § (1) bekezdés a-c) pontjai szerinti adatok (különleges adat).
 • Fertőző betegek jelentése a területileg illetékes kormányhivatalnak. Továbbított adatok: beteg neve, azonosító adatai, diagnózis.
 • Nemzeti Szerv- és Szövetdonációs Tiltakozások Regiszter felé adatszolgáltatás. Címzett: Országos Vérellátó Szolgálat. Továbbított adatok: szerv- és szövetátültetéssel kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozat – 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 4. és 5 számú mellékleteiben foglalt adattartalom.
 • Védőnői jelentések. Címzett: ÁNTSZ. Továbbított adatok: védőnői családgondozási törzslap és eseti nyilvántartás – A 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet 8. mellékletben szereplő adattartalom.
 • Minőségbiztosítási célból történő adatszolgáltatás. Címzett: minőségellenőr, orvosauditor, tisztifőorvos, megyei vezető ápoló, illetve megyei vezető gyógyszerész. Továbbított adatok: egészségügyi dokumentáció a 1997. évi CLIV. törvény 136. § alapján: az egészségügyi dokumentációkból a konkrét minőségbiztosítási okból elkért adatok.
 • Szakmai minőségértékelés. Címzett: az országos tisztifőorvos és a népegészségügyi feladatkörükben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalai ( járási hivatal). Továbbított adatok: egészségügyi dokumentáció az 1997. évi CLIV. törvény 136. § alapján.
 • Külföldi gyógykezelés felülvizsgálat eredményének továbbítása a NEAK részére. Továbbított adatok: kérelem külföldi egészségügyi ellátásra – A külföldön történt gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. Rendelet 2. számú melléklete szerinti adatok.
 • Mérgezési eset bejelentés. Címzett: ÁNTSZ. Továbbított adatok: mérgezési eset bejelentőlap adattartalma a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 12. számú melléklete szerint: a beteg monogramja, neme, lakóhelye, születési ideje, milyen úton került be (mentő, hozzátartozó szállította), hány órakor jelentették az esetet, ki jelentette, hol történt az eset, mikor került be a beteg, mikor vették fel, távozáskor milyen volt az állapota, mikor bocsátották el az osztályról, hová került a beteg és részletes epikrízis.
 • Az egészségügyi rendszer teljesítményének értékelése. Címzett: ÁEEK. Továbbított adatok: teljesítményértékeléshez szükséges adatok – 1997. évi XLVII. törvény 18/A § szerinti adattartalom: az érintett egészségügyi adatai, valamint az érintett TAJ száma, neme, születési dátuma és postai irányítószáma.
 • Országos Szülészeti és Perinatális Regiszter. Címzett: ÁNTSZ. Továbbított adatok: e-VRONY és VRONY bejelentőlap- 1. melléklet a 21/2014. (III. 20.) EMMI rendelethez- szerinti adattartalom.
 • Orvosszakértői, rehabilitációs, illetve szociális szakértői szerv, rehabilitációs hatóság, a járási hivatal, az igazságügyi szakértő részéről érkező megkeresés. Továbbított adatok: orvosszakértői, rehabilitációs, illetve szociális szakértői szerv, rehabilitációs hatóság, a járási hivatal, az igazságügyi szakértő részéről érkező megkeresés – 1997. évi XLVII. törvény 22/E. § (1) szerinti adattartalom: azonosító adatok, TAJ-szám, diagnózis, nyújtott egészségügyi szolgáltatás megnevezése, kódja.
 • Nemzeti Csípő- és Térdízületi Endoprotézis Beültetés Regiszter. Továbbított adatok: Nemzeti Csípő- és Térdízületi Endoprotézis Beültetés Regiszterbe jelentendő adatok – 2. melléklet az 5/2016. (II. 29.) EMMI rendelethez adattartalma.
 • Terhességmegszakítással kapcsolatos adattovábbítás a családvédelmi szolgálat részére. Továbbított adatok: kérőlap a terhesség megszakításához – A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 32/1992. (XII. 23.) NM rendelet 4. számú melléklet.
 • Szociális jelzőrendszer. Címzett: területileg illetékes Család- és Gyermekjóléti Központ, területileg illetékes Kormányhivatal. Továbbított adatok: esetnapló szociális jelzőrendszerhez – 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 8.§(4) szerinti esetnapló adattartalma. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal – Szociális Szakmafejlesztési Főosztály által kibocsátott Útmutató az Esetnapló vezetéséhez dokumentum alapján: az ellátást igénybe vevő neve; társadalombiztosítási azonosító jele; születési helye, ideje; lakóhelye; tartózkodási helye, ott-tartózkodás minősége; elérhetősége (telefonszám, e-mail cím); állampolgársága, külföldi állampolgár esetén Magyarországon való tartózkodásának jogcíme; családi állapota; legmagasabb iskolai végzettsége; gazdasági aktivitása; gyermekeinek neve, születési helye, ideje; családsegítő neve.
 • Genetikai tipizálás. Címzett: vizsgálatot végző (genetikai adat) és a kezelést kérő orvos (eredmény). Továbbított adatok: genetikai adatok.
 • Iskolai fogászati ellátás. Címzett: oktatási intézmény. Továbbított adatok: iskolafogászati osztálynévsor – 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 4. számú melléklet 6. pontja alapján.
 • Közúti járművezetői engedélyhez szükséges egészségügyi alkalmassági vélemény. Címzett: 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet 11. § (2) bekezdése alapján 1. fokú egészségügyi alkalmassági szerv, 9. § (1) bekezdés esetében oktatási intézmény, 16. § (1) bekezdés esetén másodfokú vizsgáló bizottság, 9. § (4) bekezdése alapján járművezető lakóhelye szerint illetékes közlekedési hatóság, soron kívüli alkalmassági vizsgálatot kezdeményező szerv a 9. § (4) bekezdés alapján. Továbbított adatok: egészségügyi alkalmassági vélemény – 2. melléklet a 13/1992. (VI. 26.) NM rendelethez adattartalma.
 • EESZT adatkommunikáció. Címzett: OKFŐ. Továbbított adatok: EESZT központi eseménykatalógus számára szolgáltatandó adatok – 39/2016. EMMI rendelet 1. melléklet szerinti adatok; EESZT adatszolgáltatás – 1997. évi XLVII. Törvény  a 35/K. § (1) bekezdés szerinti adattartalom: EESZT adatszolgáltatás  – 1997. évi XLVII. Törvény  a 35/K. § (1) bekezdés szerinti adattartalom:
 1. az érintett TAJ száma vagy ennek hiányában más azonosítója, születési ideje, neme, állampolgársága, az EESZT útján továbbított vény és beutaló esetében a vényben és beutalóban foglalt egyéb személyazonosító adatok, az érintett EESZT-ben képzett azonosítója,
 2. az ellátási esemény megjelölése, típusa, időpontja és időtartama, valamint miniszteri rendeletben meghatározott egyéb adatai és dokumentumai,
 3. az ellátási eseményt nyújtó egészségügyi szolgáltató megjelölése, EESZT-ben képzett azonosítója, valamint az ellátást végző vagy abban közreműködő személy EESZT azonosítója. Dokumentumok:
 4. a fekvőbeteg-szakellátásban kiállított zárójelentés,
 5. a járóbeteg-szakellátásban kiállított ambuláns lap,
 6. szövettani és patológiai leletek,
 7. laborleletek,
 8. képalkotó diagnosztikai ellátások leletei,
 9. műtéti leírások.
 • Ön és közveszélyes beteg esetén a betegjogi képviselő értesítése a korlátozó intézkedésekről. Továbbított adatok: adatlap pszichiátriai beteggel szemben alkalmazott korlátozó intézkedés dokumentálásához – 3. számú melléklet a 60/2004. (VII. 6.) ESZCSM rendelethez szerinti adattartalom; korlátozó intézkedés ellenőrzésével megbízott személy neve, beosztása.
 • Hivatalos szervek megkereséseinek teljesítése. Címzett: bíróság; ügyészség; nyomozó hatóság; az előkészítő eljárást folytató szerv; az igazságügyi szakértő; közigazgatási hatóság; szabálysértési eljárás során az eljárást lefolytató szervek; potenciális hadköteles és hadköteles személy esetén a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve, valamint a katonai egészségügyi alkalmasságot megállapító bizottság; a nemzetbiztonsági szolgálatok, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben meghatározott feladatok ellátása érdekében, az abban kapott felhatalmazás körében; a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve, a kiképzett tartalékosok békeidőszakban történő hadi beosztásra történő kiírása és a kiképzett tartalékosok gyors és differenciált behívása érdekében, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló törvényben meghatározott körben;az egészségügyi dolgozóval szemben folyamatban lévő etikai eljárás során az eljárás lefolytatása hatáskörrel és illetékességgel rendelkező kamarai szerv;a rendőrségről szóló törvényben meghatározott belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó, valamint a terrorizmust elhárító szervek a törvényben meghatározott feladatok ellátása érdekében, az abban kapott felhatalmazás körében; halottvizsgálat során a halottvizsgálatot végző orvos; a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló törvényben, valamint a polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről és a 94/56/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. október 20-i 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott szakmai vizsgálat során a közlekedésbiztonsági szerv. Továbbított adatok: a hivatalos megkeresés teljesítéséhez szükséges adatok.
 • Oltásokkal kapcsolatos adatszolgáltatások. Címzett: oltóorvos az oltás beadásának napján írásban vagy elektronikus úton köteles jelenteni a járási hivatalnak. A védőoltást követő nem kívánatos eseményeket, beleértve az oltási reakciókat (mellékhatásokat) és oltási baleseteket az oltó-, illetve észlelő orvos a járási hivatalnak és egyidejűleg az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-Egészségügyi Intézetnek jelenti. Továbbított adatok: https://www.antsz.hu/data/cms92651/VML2019_NNK_2019_05_08.pdf melléklet adattartalma és 4. melléklet adattartalma (18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 13. § (7), 15. § (2) pontja) alapján.

6.2. Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem továbbítja az érintettek adatait harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

 

 

 1. AZ ADATTÁTOLÁS IDŐTARTAMA

7.1. Jelen adatkezelés tekintetében az adatok megőrzési ideje: Zárójelentés 50 év, minden más dokumentum esetében 30, képalkotó diagnosztikai felvétel 10 év (Eüak. 30. §)

 1. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, BELEÉRTVE AZ E CÉLBÓL VÉGZETT PROFILALKOTÁST IS

8.1. Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és/vagy profilalkotást.

 1. AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK VÉDELME

9.1. Az érintettek jogait az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató kiegészíti a Cholnoky Ferenc Kórház (a továbbiakban: Intézmény) Általános Adatkezelési Tájékoztatóját a Digitális rögzítésű képi megfigyelő- és képrögzítő videórendszerek működtetése tárgyú adatkezelés tekintetében. Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztatót az Általános Adatkezelési Tájékoztatóval együtt kell kezelni és értelmezni.

A jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató az Általános Adatkezelési Tájékoztató felépítését követve az adatkezelésnek csak azon feltételeiről és körülményeiről tartalmaz információt, amely feltételek és körülmények az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban nem szerepelnek vagy attól eltérnek. Emiatt az egyes fejezetek számozása nem feltétlenül folytonos.

 1. AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

1.1. Jelen adatkezelés tekintetében az adatkezelő nevét, azonosító adatait, valamint az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségét az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

1.2. Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségét az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

1.3. Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő egyedüli adatkezelő, közös adatkezelésre nem kerül sor.

 

 1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI

3.1. Jelen adatkezelés céljai: az Adatkezelő területére belépő és ott tartózkodó személyek élete, testi épsége védelmének biztosítása; a területen elhelyezett értékek védelmének (vagyonvédelem) biztosítása; jogsértés esetén a jogsértő kiléte megállapíthatósága és az Adatkezelő vagy a jogsértéssel érintett egyén személy jogsértéssel kapcsolatos igénye érvényesítésének elősegítése, az ehhez szükséges eljárások megindításának megkönnyítése; valamint az Adatkezelő területén bekövetkező események (különösen baleset) esetén a jogvita rendezésének megkönnyítése és az Adatkezelő vagy a jogvitával érintett egyén személy igényének érvényesítésének elősegítése, az ehhez szükséges eljárások megindításának megkönnyítése.

 

 1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI

4.1. Jelen adatkezelés jogalapja: Jogos érdek [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja – az adatkezelés az adatkezelő vagy haramadik személy jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges]

4.2. Az Adatkezelő érdekmérlegelési tesztben rögzítette a jelen adatkezelés szükségességét alátámasztó indokokat.

4.3. Jelen adatkezelés személyes adatok különleges kategóriáira nem terjed ki. Nem kerül kamera elhelyezésre

 • oly módon, hogy az kizárólag egy személyt és az általa végzett tevékenységét figyeli meg;
 • oly módon, hogy annak célja a munkavállalók munkahelyi viselkedésének a befolyásolása;
 • olyan helyiségben, amelyben a megfigyelés az emberi méltóságot sérthetné, így különösen az öltözőkben, zuhanyzókban, az illemhelyiségekben vagy orvosi ellátás nyújtására kijelölt helyiségben, illetve az ahhoz tartozó váróban.

 

 

 1. AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

5.1. A jelen adatkezeléssel érintett természetes személyek köre: a digitális rögzítésű képi megfigyelő- és képrögzítő videórendszerhez tartozó kamerák látómezejében tartózkodó bármely természetes személy.

5.2. Jelen adatkezelés során az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli:

 1. az érintettek által a kamerák látómezejében végzett tevékenységéről rögzített felvétel,
 2. jogellenes vagy jogvitára okot adó cselekmény észlelése esetén indult eljárásokban — amennyiben az eljárásban az Érintett személyazonosságáról vagy egyéb körülményekről az eljáró hatóságok vagy más személyek az Adatkezelőt tájékoztatják — az érintett személyazonosító adatai és az üggyel kapcsolatos egyéb adatok.

 

 1. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK CÍMZETTJEI

6.1. Jelen adatkezelés során gyűjtött adatokat az Adatkezelő csak a jogellenes vagy jogvitára okot adó cselekmény észlelése esetén indult eljárásokban eljáró hatóságok és egyéb személyek számára továbbítja, ezen felül az érintettek adatait más szervezetek irányába sem EGT-n belül, sem pedig harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja.

 1. AZ ADATTÁTOLÁS IDŐTARTAMA

7.1. Jelen adatkezelés tekintetében az adatok megőrzési ideje: 30 nap.

 

 1. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, BELEÉRTVE AZ E CÉLBÓL VÉGZETT PROFILALKOTÁST IS

8.1. Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és/vagy profilalkotást.

 1. AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK VÉDELME

9.1. Az érintettek jogait az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató kiegészítő a Csolnoky Ferenc Kórház Általános Adatkezelési Tájékoztatóját HR-46. Dolgozói e-mail fiókban tárolt, munkavégzéssel összefüggő levelezés tárgyú adatkezelés tekintetében. Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztatót az Általános Adatkezelési Tájékoztatóval együtt kell kezelni és értelmezni. A jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató az Általános Adatkezelési Tájékoztató felépítését követve az adatkezelésnek csak azon feltételeiről és körülményeiről tartalmaz információt, amely feltételek és körülmények az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban nem szerepelnek vagy attól eltérnek. Emiatt az egyes fejezetek számozása nem feltétlenül folytonos.

 1. AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

1.1. Jelen adatkezelés tekintetében az adatkezelő nevét, azonosító adatait, valamint az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségét az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

1.2. Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségét az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

1.3. Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő egyedüli adatkezelő, közös adatkezelésre nem kerül sor.

 1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI

2.1. Jelen adatkezelés célja: Munkáltató közérdekű feladatának ellátása, mentések és archív állományok készítésével és szükség esetén használatával az adatbiztonság növelés és biztosítása

 1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI

3.1. Jelen adatkezelés jogalapja: Közérdek v közhatalom 6. cikk (1) bekezdés e) pontja – az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

3.2. Az adatkezelést meghatározó jogszabályok az alábbiak:

 1. Szervezet alapító okiratában megjelölt alaptevékenységek a 1997. évi CLIV. törvény – az egészségügyről alapján

3.3. Személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése esetén

 1. a személyes adatok különleges kategóriájának megnevezése: egészségügyi adat
 2. az adatkezelés további feltétele(i) a GDPR 9. cikke (2) bekezdés alapján: b) az adatkezelés az adatkezelőnek vagy az érintettnek a foglalkoztatást, valamint a szociális biztonságot és szociális védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó kötelezettségei teljesítése és konkrét jogai gyakorlása érdekében szükséges, ha az érintett alapvető jogait és érdekeit védő megfelelő garanciákról is rendelkező uniós vagy tagállami jog, illetve a tagállami jog szerinti kollektív szerződés ezt lehetővé teszi;
 3. AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

4.1. A jelen adatkezeléssel érintett természetes személyek köre: ügyfél

4.2. Jelen adatkezelés során az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli:

 • bármilyen beteg-, és ügyféladat, kiemelten kapcsolattartási adatok
 1. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK CÍMZETTJEI

5.1. Az Adatkezelő az érintettek személyes adatait az alábbi harmadik személyek, szervezetek (különösen az adatfeldolgozók) számára továbbítja:

 1. azon közhatalmi szervek kivételével, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében jogszabály alapján férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem történik adattovábbítás;
 2. az adatfeldolgozók listáját a Csolnoky Ferenc Kórház által igénybevett adatfeldolgozók listája c. dokumentumban tesszük közzé.

5.2. Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem továbbítja az érintettek adatait harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

 1. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, BELEÉRTVE AZ E CÉLBÓL VÉGZETT PROFILALKOTÁST IS

6.1. Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és/vagy profilalkotást.

 1. AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK VÉDELME

7.1. Az érintettek jogait az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató kiegészíti a Csolnoky Ferenc Kórház Általános Adatkezelési Tájékoztatóját J1. A GDPR szerinti érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos intézkedések nyilvántartása tárgyú adatkezelés tekintetében. Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztatót az Általános Adatkezelési Tájékoztatóval együtt kell kezelni és értelmezni.

A jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató az Általános Adatkezelési Tájékoztató felépítését követve az adatkezelésnek csak azon feltételeiről és körülményeiről tartalmaz információt, amely feltételek és körülmények az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban nem szerepelnek vagy attól eltérnek. Emiatt az egyes fejezetek számozása nem feltétlenül folytonos.

 

 

 1. AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

1.1. Jelen adatkezelés tekintetében az adatkezelő nevét, azonosító adatait, valamint az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségét az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

1.2. Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségét az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

1.3. Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő egyedüli adatkezelő, közös adatkezelésre nem kerül sor.

 

 1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI

3.1. Jelen adatkezelés célja: A GDPR szerinti érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos nyilvántartási kötelezettség teljesítése (vö. 5. cikk (2) bek. és 12. cikk)

 

 1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI

4.1. Jelen adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség 6. cikk (1) bekezdés c) pontja – az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

4.2. Az adatkezelést meghatározó jogszabályok az alábbiak:

 1. GDPR 5. cikk (2) bek. és 12. cikk; Eütv. 24. §; Eüak. 7. § (3)-(5) és (7) bekezdései

4.3. Személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése esetén

 1. a személyes adatok különleges kategóriájának megnevezése: Nem releváns
 2. az adatkezelés további feltétele(i) a GDPR 9. cikke (2) bekezdés alapján: Nem releváns

 

 1. AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

5.1. A jelen adatkezeléssel érintett természetes személyek köre: Beteg, Ügyfél

5.2. Jelen adatkezelés során az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli:

 • Ügyfél: Név, döntés, beadvány, iktatási adatok, egyéb az érintett által a beadvány teljesítéséhez megadott adatok

 

 1. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK CÍMZETTJEI

6.1. Az Adatkezelő az érintettek személyes adatait az alábbi harmadik személyek, szervezetek (különösen az adatfeldolgozók) számára továbbítja:

Nincs adattovábbítás.

Az adatfeldolgozók listáját a Csolnoky Ferenc Kórház által igénybevett adatfeldolgozók listája c. dokumentumban tesszük közzé.

6.2. Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem továbbítja az érintettek adatait harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

 

 1. AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA

7.1. Jelen adatkezelés tekintetében az adatok megőrzési ideje: 5 év

 

 1. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, BELEÉRTVE AZ E CÉLBÓL VÉGZETT PROFILALKOTÁST IS

8.1. Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és/vagy profilalkotást.

 

 1. AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK VÉDELME

9.1. Az érintettek jogait az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató kiegészíti a Csolnoky Ferenc Kórház Általános Adatkezelési Tájékoztatóját Iktatás és iratkezelés tárgyú adatkezelés tekintetében. Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztatót az Általános Adatkezelési Tájékoztatóval együtt kell kezelni és értelmezni.

A jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató az Általános Adatkezelési Tájékoztató felépítését követve az adatkezelésnek csak azon feltételeiről és körülményeiről tartalmaz információt, amely feltételek és körülmények az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban nem szerepelnek vagy attól eltérnek. Emiatt az egyes fejezetek számozása nem feltétlenül folytonos.

 1. AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

1.1. Jelen adatkezelés tekintetében az adatkezelő nevét, azonosító adatait, valamint az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségét az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

1.2. Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségét az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

1.3. Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő egyedüli adatkezelő, közös adatkezelésre nem kerül sor.

 1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI

2.1. Jelen adatkezelés célja: az iratok iktatása, nyilvántartása

 1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI

3.1. Jelen adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség 6. cikk (1) bekezdés c) pontja – az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

3.2. Az adatkezelést meghatározó jogszabályok az alábbiak:

 1. 335/2005 (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

3.3. Személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése esetén

 1. a személyes adatok különleges kategóriájának megnevezése: nem releváns
 2. az adatkezelés további feltétele(i) a GDPR 9. cikke (2) bekezdés alapján: nem releváns
 3. AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

4.1. A jelen adatkezeléssel érintett természetes személyek köre: ügyfél, egészségügyi személyzet

4.2. Jelen adatkezelés során az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli:

 • ügyfél: elérhetőség, beadvány, név, a beadványra vonatkozó érkeztetési adatok a 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 34. § /2/ szerint, Iktatási adatok – a 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 39. § (2) bek. szerinti adattart., döntés
 • teljes intézményi személyzet: szignálási adatok 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 51. § szerint, kiadmányozási adatok 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 53. § szerint, expediálási információk, döntés
 1. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK CÍMZETTJEI

5.1. Az adatkezelő az érintettek személyes adatait az alábbi harmadik személyek, szervezetek (különösen az adatfeldolgozók) számára továbbítja:

DMS One Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1. „I” épület, adószám: 13927606-2-43) továbbított adatok: ügyfél elérhetőség, beadvány, név, a beadványra vonatkozó érkeztetési adatok a 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 34. § /2/ szerint, Iktatási adatok – a 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 39. § (2) bek. szerinti adattart., döntés

5.2. Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem továbbítja az érintettek adatait harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

 1. AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA

6.1. Jelen adatkezelés tekintetében az adatok megőrzési ideje: 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet irattári terv szerint

 1. AUTOMATIZÁLT ÖNTÉSHOZATAL, BELEÉRTVE AZ E CÉLBÓL VÉGZETT PROFILALKOTÁST IS

7.1. Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és/vagy profilalkotást.

 1. AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK VÉDELME

8.1. Az érintettek jogait az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.