• 8200 Veszprém, Kórház utca 1.
  • +36 88 556-000
  • info@csfk.hu

ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Csolnoky Ferenc Kórház – az Adatvédelmi politikájának megfelelően – elkötelezett az ellátásban részesülők, a Csolnoky Ferenc Kórház munkavállalói, illetve a Csolnoky Ferenc Kórházzal kapcsolatban álló más személyek jogainak védelme iránt, különösen a személyhez fűződő jogok, a betegek jogainak és a személyes adatok védelméhez fűződő jogainak tiszteletben tartása és gyakorlásuk aktív elősegítése, továbbá az orvosi titok megőrzése iránt.

Jelen Általános Adatkezelési Tájékoztató a Csolnoky Ferenc Kórház tevékenységei során történő adatkezelés elveit és általános feltételeit tartalmazza, figyelemmel a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13-14. cikkére.

Jelen Általános Adatkezelési Tájékoztatót az egyes konkrét adatkezelésre vonatkozó különös adatkezelési tájékoztatók egészítik ki, amelyeket jelen Általános Adatkezelési Tájékoztatóval együtt kell alkalmazni és figyelembe venni. Az egyes konkrét adatkezelésre vonatkozó különös adatkezelési tájékoztatók papír alapon elérhetők az Intézmény területén (Betegfelvétel, porták), valamint elektronikusan a honlapon.

 1. AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

1.1. Az adatkezelő neve: Csolnoky Ferenc Kórház (a továbbiakban: „Adatkezelő”)

Székhelye: 8200 Veszprém, Kórház utca 1.

E-mail címe: titkarsag@vmkorhaz.hu

Telefonszáma: 0688/556-000

Honlap: vmkorhaz.hu

1.2. Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének az adatai a következők:

Neve: Dr. Fényi Viktória Egyéni Ügyvéd
8200 Veszprém, Kórház utca 1.

E-mail címe: gdpr@vmkorhaz.hu

1.3. Amennyiben egy adatkezelés tekintetében az Adatkezelő más adatkezelővel közös adatkezelőnek minősül, a közös adatkezelő személyét, elérhetőségeit, illetve a közös adatkezelők közötti megállapodás lényegét a különös adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

 1. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

2.1. A Csolnoky Ferenc Kórház adatkezelésének kereteit elsődlegesen a GDPR, az egészségügyről, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvények, illetve egyéb jogszabályok határozzák meg. A Csolnoky Ferenc Kórház a személyes adatok kezelése során biztosítja, hogy

 • a személyes adatok kezelése jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon történjen;
 • a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
 • a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, és a szükségesre korlátozódnak;
 • a kezelt személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek. A Csolnoky Ferenc Kórház minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a pontatlan vagy hiányos személyes adatokat helyesbítse vagy törölje;
 • a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak az adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;
 • megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával gondoskodjon a személyes adatok megfelelő biztonságáról, az adatok jogosulatlan kezelésével, véletlen vagy jogellenes elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
 1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI

3.1. Az adatkezelés célját/céljait a különös adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

 1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI

4.1. A Csolnoky Ferenc Kórház az adatkezelési tevékenységei során a GDPR-ban rögzített jogalapok mindegyike alapján végezhet adatkezelést. A Csolnoky Ferenc Kórház adatkezelése akkor jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

 1. az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 3. az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 4. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 5. az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 6. az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

4.2. A különös adatkezelési tájékoztató határozza meg az adott adatkezelés konkrét jogalapját/jogalapjait. Az adatkezelés jogalapja mindenkor magában foglalja az adatkezelésből és az annak alapjául szolgáló jogviszonyból származó vagy azzal kapcsolatos jogi igények érvényesítését is.

4.3. Amennyiben az adatkezelésnek – a különös adatkezelési tájékoztató szerint – az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont] a jogalapja, az érintett a hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, a visszavonás azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

4.4. Amennyiben az adatkezelés – a különös adatkezelési tájékoztató szerint – szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont], az érintett köteles a szerződés megkötéséhez, illetve teljesítéséhez szükséges személyes adatokat szolgáltatni (az Adatkezelő részére megadni), mivel enélkül az Adatkezelő a szerződéskötést előkészíteni, a szerződést megkötni, illetve teljesíteni nem tudja. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő jogosult a szerződéskötést, illetve a szerződés teljesítését megtagadni, és az ebből eredő igényeit érvényesíteni.

4.5. Amennyiben az adatkezelés – a különös adatkezelési tájékoztató szerint – az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont], a különös adatkezelési tájékoztató megjelöli azt a magyar jogszabályt, amelyen az adatkezelés alapul. A jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges személyes adatok felvétele, tárolása vagy más módon történő kezelése az Adatkezelő számára kötelezettség, ezért az adatszolgáltatás elmaradása akár az Adatkezelőre, akár az érintettre nézve hátrányos jogkövetkezményre vezethet (bírság, szolgáltatás megtagadása, szerződéskötés vagy a szerződés teljesítésének megtagadása stb.).

4.6. Amennyiben az adatkezelésnek – a különös adatkezelési tájékoztató szerint – az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont] a jogalapja, a különös adatkezelési tájékoztató megjelöli ezt az érdeket.

 1. AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

5.1. A különös adatkezelési tájékoztató határozza meg az érintettek körét.

5.2. A különös adatkezelési tájékoztató határozza meg az érintettek tekintetében kezelt adatok körét.

 1. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK CÍMZETTJEI

6.1. Az Adatkezelő az érintettek személyes adatait — a jogszabályban, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott azon közhatalmi szervek kivételével, amelyeknek egyedi ügyben folytatott vizsgálatukhoz szükséges a kezelt személyes adat (pl. felügyeleti hatóságok, szabálysértési, illetve büntetőügyben eljáró hatóságok) — a különös adatkezelési tájékoztatóban megjelölt harmadik személyek, szervezetek (különösen az adatfeldolgozók) számára továbbítja.

6.2. A különös adatkezelési tájékoztató tartalmazza, ha az Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani az érintettek adatait. A különös adatkezelési tájékoztató meghatározza az adattovábbításra lehetőséget adó jogi eszközt, amelyhez az érintettek az 1. pontban írt elérhetőségekre küldött kérelem alapján férhetnek hozzá.

 1. AZ ADATTÁTOLÁS IDŐTARTAMA

7.1. A különös adatkezelési tájékoztató tartalmazza az adott adatkezelés során irányadó adattárolási időt, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjait.

 1. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, BELEÉRTVE AZ E CÉLBÓL VÉGZETT PROFILALKOTÁST IS

8.1. A különös adatkezelési tájékoztató tartalmazza, ha az adott adatkezelés tekintetében az Adatkezelő végez automatizált döntéshozatalt és/vagy profilalkotást, illetve – ha végez automatizált döntéshozatalt és/vagy profilalkotást – az alkalmazott logikára és arra vonatkozó információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

 1. AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK VÉDELME

9.1. Az érintettek részletes felvilágosítást kérhetnek az adataik kezeléséről az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken, illetve ugyanoda nyújthatják be az érintetti jogaik gyakorlásával kapcsolatos kérelmeiket.

9.2. Az Érintetteket az adatkezelés vonatkozásában az alábbi jogok illetik meg. Az Adatkezelő a kérelmeket (feltéve, ha hosszabbításra nem kerül sor) a kérelem, kérés beérkezését követő legfeljebb egy hónapon belül teljesíti.

 1. a) Hozzáféréshez való jog

A GDPR 15. cikke alapján biztosítandó érintetti jog alapján az Érintett tájékoztatást, visszajelzést kérhet az adatkezelőtől személyes adatainak kezelési feltételeiről, körülményeiről, kiemelten:

 • az Érintett személyes adataival kapcsolatos adatkezelések céljáról, jogalapjáról,
 • az adatkezeléssel érintett személyes adatok kategóriáiról,
 • a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról,
 • az érintett személyes adataival kapcsolatos adatkezelések vonatkozásában az adatok tárolására kitűzött időtartamról, illetve a megőrzési idő meghatározásának szempontrendszeréről,
 • érintetti joggyakorlási lehetőségeiről, jogorvoslati lehetőségekről,
 • arról a körülményről, hogy automatizált döntéshozatalt, profilalkotást végez-e az adatkezelő a személyes adatokkal, ha igen, ennek mik a körülményei.

Hozzáférési joga keretében – a GDPR 15. cikk (4) bekezdése alapján – az érintettek egy alkalommal díjmentesen kérhetik az Adatkezelőtől a róluk kezelt személyes adatok elektronikus másolatát.

 1. b) Helyesbítéshez való jog

A GDPR 16. cikke alapján az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az adatkezelésében lévő, pontatlan személyes adatokat, továbbá kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 1. c) Törléshez való jog

A GDPR 17. cikke alapján az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulása visszavonása, az adatok jogellenes kezelése, az Adatkezelőre vonatkozó – uniós, vagy tagállami jogból eredő – kötelezettsége fennállása, vagy az adatkezelés cél megszűnése esetén az Adatkezelőtől adatai törlését kérje.

 1. d) Az adatkezelés korlátozásához való jog

A GDPR 18. cikke alapján az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi esetek valamelyike áll fenn:

 • érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, azonban az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.
 1. e) Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

A GDPR 22. cikk (3) bekezdése alapján – amennyiben a különös adatkezelési tájékoztató szerint az adott adatkezelés tekintetében automatizált adatkezelésre (ide értve a profilalkotást is) kerül sor –az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérhet, kérheti, hogy az álláspontját a döntéshozatal során kifejthesse, illetve kifogást nyújthat be a döntés ellen.

 1. f) A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül minden érintett jogosult arra, hogy amennyiben az érintett szerint az Adatkezelő vagy az általa megbízott adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Felügyeleti Hatóság). A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 1363 Budapest, Pf.: 9., 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, Tel.: 06 1/391-1400, +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://naih.hu/

 1. g) Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog − sérelme nélkül, minden érintett bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésével összefüggő jogait az Adatkezelő vagy az általa megbízott adatfeldolgozó megsértette.

A per elbírálása a Veszprémi Törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg. A törvényszékek listáját a http://birosag.hu/torvenyszekek hivatkozás alatt érheti el.

 1. h) A betegjogok érvényesítése

A betegjogokat érintő kérelmeket, panaszokat a Csolnoky Ferenc Kórház betegjogi képviselőjéhez lehet eljuttatni:

 • Gróf Andrea
 • andrea.grof@ijsz.bm.gov.hu

KÜLÖNÖS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓK

Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató kiegészíti a Csolnoky Ferenc Kórház (a továbbiakban: Intézmény) Általános Adatkezelési Tájékoztatóját a Betegellátás tárgyú adatkezelés tekintetében. Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztatót az Általános Adatkezelési Tájékoztatóval együtt kell kezelni és értelmezni.

A jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató az Általános Adatkezelési Tájékoztató felépítését követve az adatkezelésnek csak azon feltételeiről és körülményeiről tartalmaz információt, amely feltételek és körülmények az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban nem szerepelnek, vagy attól eltérnek. Emiatt az egyes fejezetek számozása nem feltétlenül folytonos.

 1. AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

1.1. Jelen adatkezelés tekintetében az adatkezelő nevét, azonosító adatait, valamint az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségét az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

1.2. Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségét az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

1.3. Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő egyedüli adatkezelő, közös adatkezelésre nem kerül sor.

 1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI

3.1. Jelen adatkezelés esetén az egészségügyi és személyazonosító adatok kezelésének célja: a) az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, b) a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is, c) az érintett egészségi állapotának nyomon követése

 

 1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI

4.1. Jelen adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja – az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges]

4.2. Az adatkezelést meghatározó jogszabályok az alábbiak:

 1. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 4, 9, 12. §-ai, 1997. évi CLIV. törvény 136. §

4.3. Személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése esetén

 1. a személyes adatok különleges kategóriájának megnevezése: Egészségügyi adat
 2. az adatkezelés további feltétele(i) a GDPR 9. cikke (2) bekezdés alapján: h) az adatkezelés megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében szükséges, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében, továbbá a GDPR 9. cikk (3) bekezdésben említett feltételekre és garanciákra figyelemmel;

 

 1. AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

5.1. A jelen adatkezeléssel érintett természetes személyek köre:

 1. Beteg
 2. Egészségügyi személyzet
 3. Hozzátartozó

5.2. Jelen adatkezelés során az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli:

 • Beteg: Egészségügyi dokumentáció a 1997. évi CLIV. törvény 136. § alapján
 • Értesítendő személy: Név, Cím, Telefonszám
 • Orvos: Kezelőorvos(ok) neve, pecsétszáma
 • Törvényes képviselő: Név, cím, telefonszám, képviselet jogcíme

 

 1. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK CÍMZETTJEI

6.1. Az Adatkezelő az érintettek személyes adatait az alábbi harmadik személyek, szervezetek (különösen az adatfeldolgozók) számára továbbítja:

 • Halálozáskor történő adattovábbítás az alábbi szervezetek irányába: KSH, anyakönyvvezető (lakcímnyilvántartó), hagyatéki ügyben eljáró szervek (közjegyző, bíróságok), temetést intéző hozzátartozó, kiállító egészségügyi intézmény, ANTSZ. Továbbított adatok: Haláleset megállapításáról szóló értesítés: a 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet 10. § értelmében a haláleset bejelentésének – ideértve a bíróságnak a holtnak nyilvánításról vagy a halál tényének megállapításáról szóló értesítését – tartalmaznia kell legalább a) a holtnak nyilvánítás kivételével a haláleset helyét, b) a haláleset idejét, c) az elhalt személy születési helyét, d) az elhalt személy születési idejét, e) az elhalt személy születési családi és utónevét.
 • Az Országos Várólista Nyilvántartás felé adattovábbítás a Nemzeti Egészségbiztosítási Adatkezelő (NEAK) irányába. Továbbított adatok: várólista jelentés – a 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti adattartalom; Betegfogadási listáról szóló jelentés – a 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerinti adattartalom; Jelentőlap – a 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti adattartalom.
 • Finanszírozási adattovábbítás a NEAK részére (1997. évi LXXXIII. törvény alapján kötött szerződésekkel összefüggésben). Továbbított adatok: egészségbiztosítási finanszírozási adatok – Eüak. 22. § (5) bekezdés szerinti adatok, megjegyzésbe: „a) az egészségügyi szolgáltató, az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő, a beutaló (a szolgáltatást rendelő) orvos azonosítását szolgáló – külön jogszabály szerinti – adatokat, b) az a) pontban foglaltakon túl az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő TAJ számát, közgyógyellátásra való jogosultság esetén a közgyógyellátási igazolvány számát, c) az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő diagnózisának, a részére nyújtott egészségügyi szolgáltatásnak (ideértve a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszereket, valamint a vényköteles készítményeket) a megnevezését, kódját, az igénybevett egészségügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó egészségügyi adatát.” Finanszírozási jelentések a 43/2019 (III.3) Korm. rendelet mellékletei szerint; Ambuláns adatlap – 6/A. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez; Fogorvosi ambuláns napló – 6/B. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez; Sürgősségi ellátási esetről szóló adatlap – 13. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez; ADATLAP kórházi (osztályos) ápolási esetről 14. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez; CT/MRI jelentés adattartalma 15. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez; Fekvőbeteg jelentésének adattartalma – 17/A melléklet a -43/1999. (III.3.) Korm. rendelethez – adattartalom; A tételes elszámolású gyógyszerek jelentésének adattartalma – 17/A melléklet a -43/1999. (III.3.) Korm. rendelethez – adattartalom; ADATLAP orvostudományi kutatásokról – 26. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez
 • Külföldi gyógykezelés iránti engedély, a NEAK felé továbbított adatok: kérelem külföldi egészségügyi ellátásra – a külföldön történt gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. Rendelet 2. számú melléklete szerinti adatok.
 • Újszülöttekről való kötelező adatszolgáltatás, adattovábbítás a területileg illetékes polgármesteri hivatal anyakönyvvezetője és a KSH részére. Továbbított adatok: élveszületési lap – 1. melléklet a 184/2017. (VII. 5.) Korm. rendelethez.
 • Örökbefogadás esetén a gyermekvédelmi szakszolgálat részére adattovábbítás felkérés alapján. Továbbított adatok: örökbefogadó egészségügyi alkalmassági felkérésre adott válasza – 15/1998 NM rendelet 145. § (4) bekezdése szerinti adattartalom.
 • A területileg illetékes rendőrkapitányság értesítése bűncselekmény gyanúja esetén. Továbbított adatok: név, elérhetőség, Eütv. 136. § szerinti EÜ dokumentáció releváns részei.
 • Mentés, betegszállítás igénylése külső szolgáltatótól. Címzett: egészségügyi intézmény, ahova a beteget szállítják. Továbbított adatok: A betegszállításról szóló – 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet mellékletei: betegszállítási utalvány; betegszállítási adatlap; beteg továbbszállítási adatlap; kúraszerű kezelésre történő betegszállítás kiegészítő utalvány; (különleges adat); A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet mellékletei: mentési utalvány; mentési készenlétet igénylő őrzött szállítás adatlapja (különleges adat).
 • HENYIR (Statisztikák kimutatások készítése). Címzett: Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK), korábban ÁNTSZ. Továbbított adatok: Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 6. § (4) bekezdés e) pontjában meghatározott adatok, tehát: az egészségügyi dolgozó neve, alap- és működési nyilvántartási száma, az egészségügyi tevékenység végzése során használt szakképesítése (szakképesítései) a foglalkoztatásra irányuló jogviszonynak az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.) 7. § (2) bekezdése szerinti jogviszony típusa, kezdő időpontja, határozott idejű foglalkoztatás esetében annak végdátuma vagy a jogviszony határozatlan jellege az egészségügyi dolgozó által végzett egészségügyi tevékenység FEOR szám szerinti megjelölése, az Eütev. szerinti alkalmazott egészségügyi dolgozó esetében a munkakör megnevezése alkalmazott egészségügyi dolgozó esetén a teljes vagy részmunkaidős foglalkoztatás ténye, az Eütev. 12. §-ában meghatározott munkarendje, illetve munkavégzési formája, valamint az önként vállalt többletmunka ténye és mértéke, valamint a heti munkaidő az egészségügyi dolgozó tartós távollétének ténye és indoka.
 • Teleradiológia, Telediagnosztika/Távdiagnosztika. Címzett: a távdiagnosztikai, telekommunikációs, teleradiológiai vagy távkonzíliumi szolgáltatást nyújtó intézmény, vagy vállalkozás. Továbbított adatok: egészségügyi dokumentáció az 1997. évi CLIV. törvény 136. § alapján; digitális álló és mozgókép.
 • Sugárútlevél. Címzett: a beutaló orvos vagy más kezelőorvos. Továbbított adatok: sugárterhelés (vagy tervezett sugárterhelés) szempontjából releváns (korábbi) diagnosztikai információk és egészségügyi dokumentáció.
 • Vércsoport meghatározáshoz szükséges adattovábbítás. Címzett: Országos Vérellátó Szolgálat, illetve egyéb vizsgáló laboratóriumok. Továbbított adatok: név, TAJ szám, TAJ hiányában egyéb azonosító, születési idő, nem, állampolgárság.
 • Gyógyszerhatás monitorozása mellékhatások jelzése. Címzett: OGYÉI, 726/2004/EK rendelet 24. cikkében foglalt adatbázisba és adatfeldolgozó hálózatba (EudraVigilance adatbázis). Továbbított adatok: név, születési idő, nem; gyógyszerek és a tapasztalt mellékhatások; együtt szedett gyógyszerek; kórtörténet, munkahely, email, telefon.
 • Kiemelt betegségek jelentései. Címzett: Nemzeti Rákregiszter-Országos Onkológiai Intézet; Nemzeti Gyermek Onkológiai Regiszter- Magyar Gyermekonkológiai Hálózat; Nemzeti Szívinfarktus Regiszter-Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet; Nemzeti Érsebészeti Regiszter – Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet; Nemzeti Hematológiai Betegségek Regisztere – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet; Nemzeti Szülészeti és Perinatális Regiszter- Állami Egészségügyi Ellátó Központ; Nemzeti Vesepótló Ellátások Regisztere – Állami Egészségügyi Ellátó Központ; Nemzeti Újszülöttkori Hallásszűrés Regiszter – Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet. Továbbított adatok: kiemelt betegségek jelentései 49/2018. (XII.28.) EMMI rendelet 2. § (1) bekezdés szerinti adattartalom:
 • a) a betegellátó azonosítása körében: a beteget ellátó orvos (kezelőorvos) azonosítója, munkahely (intézmény, osztály, rendelés) neve, címe, azonosítója,
 • b) a beteg azonosítása körében: beteg neve, anyja neve, születési ideje és helye, lakóhelye, neme, állampolgársága, Társadalombiztosítási Azonosító Jele (a továbbiakban: TAJ), naplószáma, a felvétel adatai,
 • c) gyermekellátás esetén: az anya és a gyermek b) pont szerinti azonosító adatai.
 • Vendégtanulói jogviszony létesítéséhez szükséges javaslat továbbítása oktatási intézmény részére. Továbbított adatok: vendégtanulói jogviszonyhoz szakorvosi javaslat – 20/2012. EMMI rendelet 49. § (5) bekezdés szerinti
 • Tudományos kutatáshoz kapcsolódó adatszolgáltatás. Címzett: kutatóorvos, tudományos kutató. Továbbított adatok: egészségügyi dokumentáció a 1997. évi CLIV. törvény 136. § alapján; digitális álló és mozgókép.
 • Extrafinanszírozási igény benyújtása. Címzett: NEAK. Továbbított adatok: név, törzsszám, az ellátásra vonatkozó részletes orvos-szakmai indoklás, zárójelentés, a kezelés pénzügyi adatai.
 • Implantátum regiszter. Címzett: OGYEI. Továbbított adatok: implantátum nyilvántartás – az 1997. évi CLIV. törvény 101/C. § (1)-ben foglalt implantátum nyilvántartás adattartalma.

Az intézmény köteles rögzíteni: a beavatkozással érintett személy családi és utónevét, születési nevét, születési dátumát, anyja születési nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, egyéb elérhetőségét, a beültetés, eltávolítás vagy csere időpontját, a beültetés, eltávolítás vagy csere okát, a beültetett vagy eltávolított implantátummal kapcsolatban az implantátum nevét, típusát, gyártási tételszámát – ha rendelkezésre áll – a sorozatszám megjelölésével, a gyártó nevét, a forgalmazó nevét, székhelyét, akitől az implantátumot az egészségügyi szolgáltató beszerezte, a beültetést végző orvos nevét, pecsétszámát, a beültetést végző egészségügyi szolgáltató nevét, működési engedélye számát.

 • Intézményi által működtetett közforgalmú gyógyszertárral kapcsolatos adattovábbítás. Címzett: NEAK. Továbbított adatok: vény (papír vagy elektronikus), átvevő lap, vagy megrendelő lap adatai, beteg neve, lakcíme, születési ideje, TAJ –száma, a rendelés dátuma, a beteg betegségének diagnózisát jelző kód (BNO kód), a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, gyógyászati ellátás pontos, NEAK közlemény szerinti megnevezése, darabszáma, a gyógyszer hatáserőssége, ha több hatáserősségben van forgalomban, a gyógyszer összmennyiségének és adagolásának, alkalmazásának módja és gyakorisága, a rendelés (támogatás alapjául szolgáló) jogcíme, átvevő személy aláírása, hatósági igazolvány száma.
 • Egészségügyi államigazgatási szerv értesítése a nem beszámítható betegről, aki tájékoztatás nélkül, önkényesen távozott az intézményből. Továbbított adatok: a hivatalos megkeresés teljesítéséhez szükséges adatok.
 • Táppénz jelentés. Címzett: NEAK. Továbbított adatok: táppénz jelentés a 102/1995. (VIII. 25.) KR 3. számú melléklete szerint – az intézmény vagy praxis neve, kódjele, a rendelés kódjele, az orvos neve, pecsétszáma, a tárgyhét sorszáma, táppénzes naplószáma, a beteg kora, neme, a felvétel módját jelölő kód, a táppénz jellegét jelölő kód, a keresőképtelenséget indokoló diagnózis BNO kódja, a keresőképtelen állományba vétel dátuma; a táppénzes napló száma, TAJ (GYÁP esetén a beteg gyermek TAJ száma), a keresőképtelen állományból kiírás dátuma, a megszüntetés módját jelölő kód, a jelentéskészítés dátuma.
 • Finanszírozási besorolás felülvizsgálata. Címzett: HBCS Audit Kft.. Továbbított adatok: finanszírozási jelentések – A 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 2.; 4; 6/A; 6/B; 9; 10; 13-18; 20; 21; 30-33 számú mellékleteiben felsorolt finanszírozási jelentések adattartalma.
 • Fertőző betegségek jelentése. Címzett: Országos Epidemiológiai Központ, 9. § (1) bekezdése esetén a betegellátó telephelye szerint illetékes egészségügyi államigazgatási szervnek, vagy munkaidőn túl készenlétének, illetve ügyeletének jelent, 1. § (1) bekezdése esetén az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes egészségügyi államigazgatási szerv részére jelent a betegellátó. Továbbított adatok: fertőző betegségek jelentése – 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet mellékleteiben felsorolt, betegség típusonként változó adattartalom.
 • Egyedi gyógyszer import. Címzett: OGYÉI. Továbbított adatok:
 • gyógyintézeti (kórházi) gyógyszerigénylő lap – 3. számú melléklet a 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet szerinti adattartalom,
 • indikáción túli gyógyszerrendelés engedélyezése iránti kérelem – 448/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés,
 • forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező gyógyszer alkalmazásának engedélyezése iránti kérelem 448/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés szerinti adattartalom,
 • egyedi gyógyintézeti (kórházi) gyógyszerigénylő lap – a 3. számú melléklet a 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet szerinti adattartalom,
 • járóbeteg gyógyszerigénylő lap – a 4. számú melléklet a 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet szerinti adattartalom,
 • gyógyszerigénylő lap – 5. számú melléklet a 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet szerinti adattartalom,
 • kérelem indikáción túli gyógyszerrendelés engedélyezésére – 6. számú melléklet a 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet szerinti adattartalom.
 • Egyedi méltányossági regiszterbe kiértékelő jelentés küldése. Címzett: NEAK. Továbbított adatok: egyedi méltányossági kérelemhez kiértékelő jelentés – 1997. évi LXXXIII. tv (Ebtv.) 26. § (6) szerinti adattartalom – kiértékelő jelentés a beteg állapotáról, illetve a kezelés eredményességéről.
 • Tételes gyógyszerigényléshez NEAK finanszírozási igény. Címzett: NEAK. Továbbított adatok: tételes elszámolású gyógyszerek jelentése – 43/1999. Korm. rendelet 17/A melléklet szerinti adatok; tételes finanszírozáshoz szükséges implantátum adatok, az Eütv. 101/C. § (1) bekezdés a-c) pontjai szerinti adatok (különleges adat).
 • Fertőző betegek jelentése a területileg illetékes kormányhivatalnak. Továbbított adatok: beteg neve, azonosító adatai, diagnózis.
 • Nemzeti Szerv- és Szövetdonációs Tiltakozások Regiszter felé adatszolgáltatás. Címzett: Országos Vérellátó Szolgálat. Továbbított adatok: szerv- és szövetátültetéssel kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozat – 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 4. és 5 számú mellékleteiben foglalt adattartalom.
 • Védőnői jelentések. Címzett: ÁNTSZ. Továbbított adatok: védőnői családgondozási törzslap és eseti nyilvántartás – A 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet 8. mellékletben szereplő adattartalom.
 • Minőségbiztosítási célból történő adatszolgáltatás. Címzett: minőségellenőr, orvosauditor, tisztifőorvos, megyei vezető ápoló, illetve megyei vezető gyógyszerész. Továbbított adatok: egészségügyi dokumentáció a 1997. évi CLIV. törvény 136. § alapján: az egészségügyi dokumentációkból a konkrét minőségbiztosítási okból elkért adatok.
 • Szakmai minőségértékelés. Címzett: az országos tisztifőorvos és a népegészségügyi feladatkörükben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalai ( járási hivatal). Továbbított adatok: egészségügyi dokumentáció az 1997. évi CLIV. törvény 136. § alapján.
 • Külföldi gyógykezelés felülvizsgálat eredményének továbbítása a NEAK részére. Továbbított adatok: kérelem külföldi egészségügyi ellátásra – A külföldön történt gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. Rendelet 2. számú melléklete szerinti adatok.
 • Mérgezési eset bejelentés. Címzett: ÁNTSZ. Továbbított adatok: mérgezési eset bejelentőlap adattartalma a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 12. számú melléklete szerint: a beteg monogramja, neme, lakóhelye, születési ideje, milyen úton került be (mentő, hozzátartozó szállította), hány órakor jelentették az esetet, ki jelentette, hol történt az eset, mikor került be a beteg, mikor vették fel, távozáskor milyen volt az állapota, mikor bocsátották el az osztályról, hová került a beteg és részletes epikrízis.
 • Az egészségügyi rendszer teljesítményének értékelése. Címzett: ÁEEK. Továbbított adatok: teljesítményértékeléshez szükséges adatok – 1997. évi XLVII. törvény 18/A § szerinti adattartalom: az érintett egészségügyi adatai, valamint az érintett TAJ száma, neme, születési dátuma és postai irányítószáma.
 • Országos Szülészeti és Perinatális Regiszter. Címzett: ÁNTSZ. Továbbított adatok: e-VRONY és VRONY bejelentőlap- 1. melléklet a 21/2014. (III. 20.) EMMI rendelethez- szerinti adattartalom.
 • Orvosszakértői, rehabilitációs, illetve szociális szakértői szerv, rehabilitációs hatóság, a járási hivatal, az igazságügyi szakértő részéről érkező megkeresés. Továbbított adatok: orvosszakértői, rehabilitációs, illetve szociális szakértői szerv, rehabilitációs hatóság, a járási hivatal, az igazságügyi szakértő részéről érkező megkeresés – 1997. évi XLVII. törvény 22/E. § (1) szerinti adattartalom: azonosító adatok, TAJ-szám, diagnózis, nyújtott egészségügyi szolgáltatás megnevezése, kódja.
 • Nemzeti Csípő- és Térdízületi Endoprotézis Beültetés Regiszter. Továbbított adatok: Nemzeti Csípő- és Térdízületi Endoprotézis Beültetés Regiszterbe jelentendő adatok – 2. melléklet az 5/2016. (II. 29.) EMMI rendelethez adattartalma.
 • Terhességmegszakítással kapcsolatos adattovábbítás a családvédelmi szolgálat részére. Továbbított adatok: kérőlap a terhesség megszakításához – A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 32/1992. (XII. 23.) NM rendelet 4. számú melléklet.
 • Szociális jelzőrendszer. Címzett: területileg illetékes Család- és Gyermekjóléti Központ, területileg illetékes Kormányhivatal. Továbbított adatok: esetnapló szociális jelzőrendszerhez – 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 8.§(4) szerinti esetnapló adattartalma. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal – Szociális Szakmafejlesztési Főosztály által kibocsátott Útmutató az Esetnapló vezetéséhez dokumentum alapján: az ellátást igénybe vevő neve; társadalombiztosítási azonosító jele; születési helye, ideje; lakóhelye; tartózkodási helye, ott-tartózkodás minősége; elérhetősége (telefonszám, e-mail cím); állampolgársága, külföldi állampolgár esetén Magyarországon való tartózkodásának jogcíme; családi állapota; legmagasabb iskolai végzettsége; gazdasági aktivitása; gyermekeinek neve, születési helye, ideje; családsegítő neve.
 • Genetikai tipizálás. Címzett: vizsgálatot végző (genetikai adat) és a kezelést kérő orvos (eredmény). Továbbított adatok: genetikai adatok.
 • Iskolai fogászati ellátás. Címzett: oktatási intézmény. Továbbított adatok: iskolafogászati osztálynévsor – 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 4. számú melléklet 6. pontja alapján.
 • Közúti járművezetői engedélyhez szükséges egészségügyi alkalmassági vélemény. Címzett: 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet 11. § (2) bekezdése alapján 1. fokú egészségügyi alkalmassági szerv, 9. § (1) bekezdés esetében oktatási intézmény, 16. § (1) bekezdés esetén másodfokú vizsgáló bizottság, 9. § (4) bekezdése alapján járművezető lakóhelye szerint illetékes közlekedési hatóság, soron kívüli alkalmassági vizsgálatot kezdeményező szerv a 9. § (4) bekezdés alapján. Továbbított adatok: egészségügyi alkalmassági vélemény – 2. melléklet a 13/1992. (VI. 26.) NM rendelethez adattartalma.
 • EESZT adatkommunikáció. Címzett: OKFŐ. Továbbított adatok: EESZT központi eseménykatalógus számára szolgáltatandó adatok – 39/2016. EMMI rendelet 1. melléklet szerinti adatok; EESZT adatszolgáltatás – 1997. évi XLVII. Törvény  a 35/K. § (1) bekezdés szerinti adattartalom: EESZT adatszolgáltatás  – 1997. évi XLVII. Törvény  a 35/K. § (1) bekezdés szerinti adattartalom:
 1. az érintett TAJ száma vagy ennek hiányában más azonosítója, születési ideje, neme, állampolgársága, az EESZT útján továbbított vény és beutaló esetében a vényben és beutalóban foglalt egyéb személyazonosító adatok, az érintett EESZT-ben képzett azonosítója,
 2. az ellátási esemény megjelölése, típusa, időpontja és időtartama, valamint miniszteri rendeletben meghatározott egyéb adatai és dokumentumai,
 3. az ellátási eseményt nyújtó egészségügyi szolgáltató megjelölése, EESZT-ben képzett azonosítója, valamint az ellátást végző vagy abban közreműködő személy EESZT azonosítója. Dokumentumok:
 4. a fekvőbeteg-szakellátásban kiállított zárójelentés,
 5. a járóbeteg-szakellátásban kiállított ambuláns lap,
 6. szövettani és patológiai leletek,
 7. laborleletek,
 8. képalkotó diagnosztikai ellátások leletei,
 9. műtéti leírások.
 • Ön és közveszélyes beteg esetén a betegjogi képviselő értesítése a korlátozó intézkedésekről. Továbbított adatok: adatlap pszichiátriai beteggel szemben alkalmazott korlátozó intézkedés dokumentálásához – 3. számú melléklet a 60/2004. (VII. 6.) ESZCSM rendelethez szerinti adattartalom; korlátozó intézkedés ellenőrzésével megbízott személy neve, beosztása.
 • Hivatalos szervek megkereséseinek teljesítése. Címzett: bíróság; ügyészség; nyomozó hatóság; az előkészítő eljárást folytató szerv; az igazságügyi szakértő; közigazgatási hatóság; szabálysértési eljárás során az eljárást lefolytató szervek; potenciális hadköteles és hadköteles személy esetén a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve, valamint a katonai egészségügyi alkalmasságot megállapító bizottság; a nemzetbiztonsági szolgálatok, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben meghatározott feladatok ellátása érdekében, az abban kapott felhatalmazás körében; a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve, a kiképzett tartalékosok békeidőszakban történő hadi beosztásra történő kiírása és a kiképzett tartalékosok gyors és differenciált behívása érdekében, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló törvényben meghatározott körben;az egészségügyi dolgozóval szemben folyamatban lévő etikai eljárás során az eljárás lefolytatása hatáskörrel és illetékességgel rendelkező kamarai szerv;a rendőrségről szóló törvényben meghatározott belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó, valamint a terrorizmust elhárító szervek a törvényben meghatározott feladatok ellátása érdekében, az abban kapott felhatalmazás körében; halottvizsgálat során a halottvizsgálatot végző orvos; a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló törvényben, valamint a polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről és a 94/56/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. október 20-i 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott szakmai vizsgálat során a közlekedésbiztonsági szerv. Továbbított adatok: a hivatalos megkeresés teljesítéséhez szükséges adatok.
 • Oltásokkal kapcsolatos adatszolgáltatások. Címzett: oltóorvos az oltás beadásának napján írásban vagy elektronikus úton köteles jelenteni a járási hivatalnak. A védőoltást követő nem kívánatos eseményeket, beleértve az oltási reakciókat (mellékhatásokat) és oltási baleseteket az oltó-, illetve észlelő orvos a járási hivatalnak és egyidejűleg az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-Egészségügyi Intézetnek jelenti. Továbbított adatok: https://www.antsz.hu/data/cms92651/VML2019_NNK_2019_05_08.pdf melléklet adattartalma és 4. melléklet adattartalma (18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 13. § (7), 15. § (2) pontja) alapján.

6.2. Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem továbbítja az érintettek adatait harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

 

 

 1. AZ ADATTÁTOLÁS IDŐTARTAMA

7.1. Jelen adatkezelés tekintetében az adatok megőrzési ideje: Zárójelentés 50 év, minden más dokumentum esetében 30, képalkotó diagnosztikai felvétel 10 év (Eüak. 30. §)

 1. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, BELEÉRTVE AZ E CÉLBÓL VÉGZETT PROFILALKOTÁST IS

8.1. Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és/vagy profilalkotást.

 1. AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK VÉDELME

9.1. Az érintettek jogait az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató kiegészíti a Cholnoky Ferenc Kórház (a továbbiakban: Intézmény) Általános Adatkezelési Tájékoztatóját a Digitális rögzítésű képi megfigyelő- és képrögzítő videórendszerek működtetése tárgyú adatkezelés tekintetében. Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztatót az Általános Adatkezelési Tájékoztatóval együtt kell kezelni és értelmezni.

A jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató az Általános Adatkezelési Tájékoztató felépítését követve az adatkezelésnek csak azon feltételeiről és körülményeiről tartalmaz információt, amely feltételek és körülmények az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban nem szerepelnek vagy attól eltérnek. Emiatt az egyes fejezetek számozása nem feltétlenül folytonos.

 1. AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

1.1. Jelen adatkezelés tekintetében az adatkezelő nevét, azonosító adatait, valamint az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségét az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

1.2. Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségét az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

1.3. Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő egyedüli adatkezelő, közös adatkezelésre nem kerül sor.

 

 1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI

3.1. Jelen adatkezelés céljai: az Adatkezelő területére belépő és ott tartózkodó személyek élete, testi épsége védelmének biztosítása; a területen elhelyezett értékek védelmének (vagyonvédelem) biztosítása; jogsértés esetén a jogsértő kiléte megállapíthatósága és az Adatkezelő vagy a jogsértéssel érintett egyén személy jogsértéssel kapcsolatos igénye érvényesítésének elősegítése, az ehhez szükséges eljárások megindításának megkönnyítése; valamint az Adatkezelő területén bekövetkező események (különösen baleset) esetén a jogvita rendezésének megkönnyítése és az Adatkezelő vagy a jogvitával érintett egyén személy igényének érvényesítésének elősegítése, az ehhez szükséges eljárások megindításának megkönnyítése.

 

 1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI

4.1. Jelen adatkezelés jogalapja: Jogos érdek [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja – az adatkezelés az adatkezelő vagy haramadik személy jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges]

4.2. Az Adatkezelő érdekmérlegelési tesztben rögzítette a jelen adatkezelés szükségességét alátámasztó indokokat.

4.3. Jelen adatkezelés személyes adatok különleges kategóriáira nem terjed ki. Nem kerül kamera elhelyezésre

 • oly módon, hogy az kizárólag egy személyt és az általa végzett tevékenységét figyeli meg;
 • oly módon, hogy annak célja a munkavállalók munkahelyi viselkedésének a befolyásolása;
 • olyan helyiségben, amelyben a megfigyelés az emberi méltóságot sérthetné, így különösen az öltözőkben, zuhanyzókban, az illemhelyiségekben vagy orvosi ellátás nyújtására kijelölt helyiségben, illetve az ahhoz tartozó váróban.

 

 

 1. AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

5.1. A jelen adatkezeléssel érintett természetes személyek köre: a digitális rögzítésű képi megfigyelő- és képrögzítő videórendszerhez tartozó kamerák látómezejében tartózkodó bármely természetes személy.

5.2. Jelen adatkezelés során az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli:

 1. az érintettek által a kamerák látómezejében végzett tevékenységéről rögzített felvétel,
 2. jogellenes vagy jogvitára okot adó cselekmény észlelése esetén indult eljárásokban — amennyiben az eljárásban az Érintett személyazonosságáról vagy egyéb körülményekről az eljáró hatóságok vagy más személyek az Adatkezelőt tájékoztatják — az érintett személyazonosító adatai és az üggyel kapcsolatos egyéb adatok.

 

 1. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK CÍMZETTJEI

6.1. Jelen adatkezelés során gyűjtött adatokat az Adatkezelő csak a jogellenes vagy jogvitára okot adó cselekmény észlelése esetén indult eljárásokban eljáró hatóságok és egyéb személyek számára továbbítja, ezen felül az érintettek adatait más szervezetek irányába sem EGT-n belül, sem pedig harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja.

 1. AZ ADATTÁTOLÁS IDŐTARTAMA

7.1. Jelen adatkezelés tekintetében az adatok megőrzési ideje: 30 nap.

 

 1. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, BELEÉRTVE AZ E CÉLBÓL VÉGZETT PROFILALKOTÁST IS

8.1. Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és/vagy profilalkotást.

 1. AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK VÉDELME

9.1. Az érintettek jogait az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató kiegészítő a Csolnoky Ferenc Kórház Általános Adatkezelési Tájékoztatóját HR-46. Dolgozói e-mail fiókban tárolt, munkavégzéssel összefüggő levelezés tárgyú adatkezelés tekintetében. Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztatót az Általános Adatkezelési Tájékoztatóval együtt kell kezelni és értelmezni. A jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató az Általános Adatkezelési Tájékoztató felépítését követve az adatkezelésnek csak azon feltételeiről és körülményeiről tartalmaz információt, amely feltételek és körülmények az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban nem szerepelnek vagy attól eltérnek. Emiatt az egyes fejezetek számozása nem feltétlenül folytonos.

 1. AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

1.1. Jelen adatkezelés tekintetében az adatkezelő nevét, azonosító adatait, valamint az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségét az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

1.2. Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségét az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

1.3. Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő egyedüli adatkezelő, közös adatkezelésre nem kerül sor.

 1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI

2.1. Jelen adatkezelés célja: Munkáltató közérdekű feladatának ellátása, mentések és archív állományok készítésével és szükség esetén használatával az adatbiztonság növelés és biztosítása

 1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI

3.1. Jelen adatkezelés jogalapja: Közérdek v közhatalom 6. cikk (1) bekezdés e) pontja – az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

3.2. Az adatkezelést meghatározó jogszabályok az alábbiak:

 1. Szervezet alapító okiratában megjelölt alaptevékenységek a 1997. évi CLIV. törvény – az egészségügyről alapján

3.3. Személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése esetén

 1. a személyes adatok különleges kategóriájának megnevezése: egészségügyi adat
 2. az adatkezelés további feltétele(i) a GDPR 9. cikke (2) bekezdés alapján: b) az adatkezelés az adatkezelőnek vagy az érintettnek a foglalkoztatást, valamint a szociális biztonságot és szociális védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó kötelezettségei teljesítése és konkrét jogai gyakorlása érdekében szükséges, ha az érintett alapvető jogait és érdekeit védő megfelelő garanciákról is rendelkező uniós vagy tagállami jog, illetve a tagállami jog szerinti kollektív szerződés ezt lehetővé teszi;
 3. AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

4.1. A jelen adatkezeléssel érintett természetes személyek köre: ügyfél

4.2. Jelen adatkezelés során az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli:

 • bármilyen beteg-, és ügyféladat, kiemelten kapcsolattartási adatok
 1. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK CÍMZETTJEI

5.1. Az Adatkezelő az érintettek személyes adatait az alábbi harmadik személyek, szervezetek (különösen az adatfeldolgozók) számára továbbítja:

 1. azon közhatalmi szervek kivételével, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében jogszabály alapján férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem történik adattovábbítás;
 2. az adatfeldolgozók listáját a Csolnoky Ferenc Kórház által igénybevett adatfeldolgozók listája c. dokumentumban tesszük közzé.

5.2. Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem továbbítja az érintettek adatait harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

 1. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, BELEÉRTVE AZ E CÉLBÓL VÉGZETT PROFILALKOTÁST IS

6.1. Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és/vagy profilalkotást.

 1. AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK VÉDELME

7.1. Az érintettek jogait az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató kiegészíti a Csolnoky Ferenc Kórház Általános Adatkezelési Tájékoztatóját J1. A GDPR szerinti érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos intézkedések nyilvántartása tárgyú adatkezelés tekintetében. Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztatót az Általános Adatkezelési Tájékoztatóval együtt kell kezelni és értelmezni.

A jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató az Általános Adatkezelési Tájékoztató felépítését követve az adatkezelésnek csak azon feltételeiről és körülményeiről tartalmaz információt, amely feltételek és körülmények az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban nem szerepelnek vagy attól eltérnek. Emiatt az egyes fejezetek számozása nem feltétlenül folytonos.

 

 

 1. AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

1.1. Jelen adatkezelés tekintetében az adatkezelő nevét, azonosító adatait, valamint az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségét az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

1.2. Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségét az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

1.3. Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő egyedüli adatkezelő, közös adatkezelésre nem kerül sor.

 

 1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI

3.1. Jelen adatkezelés célja: A GDPR szerinti érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos nyilvántartási kötelezettség teljesítése (vö. 5. cikk (2) bek. és 12. cikk)

 

 1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI

4.1. Jelen adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség 6. cikk (1) bekezdés c) pontja – az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

4.2. Az adatkezelést meghatározó jogszabályok az alábbiak:

 1. GDPR 5. cikk (2) bek. és 12. cikk; Eütv. 24. §; Eüak. 7. § (3)-(5) és (7) bekezdései

4.3. Személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése esetén

 1. a személyes adatok különleges kategóriájának megnevezése: Nem releváns
 2. az adatkezelés további feltétele(i) a GDPR 9. cikke (2) bekezdés alapján: Nem releváns

 

 1. AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

5.1. A jelen adatkezeléssel érintett természetes személyek köre: Beteg, Ügyfél

5.2. Jelen adatkezelés során az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli:

 • Ügyfél: Név, döntés, beadvány, iktatási adatok, egyéb az érintett által a beadvány teljesítéséhez megadott adatok

 

 1. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK CÍMZETTJEI

6.1. Az Adatkezelő az érintettek személyes adatait az alábbi harmadik személyek, szervezetek (különösen az adatfeldolgozók) számára továbbítja:

Nincs adattovábbítás.

Az adatfeldolgozók listáját a Csolnoky Ferenc Kórház által igénybevett adatfeldolgozók listája c. dokumentumban tesszük közzé.

6.2. Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem továbbítja az érintettek adatait harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

 

 1. AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA

7.1. Jelen adatkezelés tekintetében az adatok megőrzési ideje: 5 év

 

 1. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, BELEÉRTVE AZ E CÉLBÓL VÉGZETT PROFILALKOTÁST IS

8.1. Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és/vagy profilalkotást.

 

 1. AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK VÉDELME

9.1. Az érintettek jogait az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató kiegészíti a Csolnoky Ferenc Kórház Általános Adatkezelési Tájékoztatóját Iktatás és iratkezelés tárgyú adatkezelés tekintetében. Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztatót az Általános Adatkezelési Tájékoztatóval együtt kell kezelni és értelmezni.

A jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató az Általános Adatkezelési Tájékoztató felépítését követve az adatkezelésnek csak azon feltételeiről és körülményeiről tartalmaz információt, amely feltételek és körülmények az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban nem szerepelnek vagy attól eltérnek. Emiatt az egyes fejezetek számozása nem feltétlenül folytonos.

 1. AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

1.1. Jelen adatkezelés tekintetében az adatkezelő nevét, azonosító adatait, valamint az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségét az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

1.2. Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségét az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

1.3. Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő egyedüli adatkezelő, közös adatkezelésre nem kerül sor.

 1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI

2.1. Jelen adatkezelés célja: az iratok iktatása, nyilvántartása

 1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI

3.1. Jelen adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség 6. cikk (1) bekezdés c) pontja – az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

3.2. Az adatkezelést meghatározó jogszabályok az alábbiak:

 1. 335/2005 (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

3.3. Személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése esetén

 1. a személyes adatok különleges kategóriájának megnevezése: nem releváns
 2. az adatkezelés további feltétele(i) a GDPR 9. cikke (2) bekezdés alapján: nem releváns
 3. AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

4.1. A jelen adatkezeléssel érintett természetes személyek köre: ügyfél, egészségügyi személyzet

4.2. Jelen adatkezelés során az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli:

 • ügyfél: elérhetőség, beadvány, név, a beadványra vonatkozó érkeztetési adatok a 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 34. § /2/ szerint, Iktatási adatok – a 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 39. § (2) bek. szerinti adattart., döntés
 • teljes intézményi személyzet: szignálási adatok 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 51. § szerint, kiadmányozási adatok 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 53. § szerint, expediálási információk, döntés
 1. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK CÍMZETTJEI

5.1. Az adatkezelő az érintettek személyes adatait az alábbi harmadik személyek, szervezetek (különösen az adatfeldolgozók) számára továbbítja:

DMS One Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1. „I” épület, adószám: 13927606-2-43) továbbított adatok: ügyfél elérhetőség, beadvány, név, a beadványra vonatkozó érkeztetési adatok a 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 34. § /2/ szerint, Iktatási adatok – a 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 39. § (2) bek. szerinti adattart., döntés

5.2. Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem továbbítja az érintettek adatait harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

 1. AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA

6.1. Jelen adatkezelés tekintetében az adatok megőrzési ideje: 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet irattári terv szerint

 1. AUTOMATIZÁLT ÖNTÉSHOZATAL, BELEÉRTVE AZ E CÉLBÓL VÉGZETT PROFILALKOTÁST IS

7.1. Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és/vagy profilalkotást.

 1. AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK VÉDELME

8.1. Az érintettek jogait az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.